Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Stara Kamienica -wykaz nr 02/12

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 05 KWIETNIA 2012 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Wodociąg i Kanalizacja sanitarna dla wsi Wojcieszyce w zakresie przekroczenia drogi krajowej nr 3 w km 474+005 na działce nr 422/2 obręb 0010 Wojcieszyce

Stara Kamienica, 29.03.2012r. RRG.OŚ.7627/ 1-4 /2012 Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Wodociąg i Kanalizacja sanitarna dla wsi Wojcieszyce w zakr

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA z dnia 19 marca 2012 r. o wydaniu decyzji znak: RRG.OŚ.7627/ 3-12/2011 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica”.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA z dnia 19 marca 2012 r. Na podstawie art. 38, 85 ust. 3, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Antoniów, Chromiec i Kopaniec - art. 11

Stara Kamienica, dnia 28 lutego 2012 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Antoniów, Chromiec i Kopaniec Na podstawie art. 11 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Antoniów, Chromiec i Kopaniec - art 39

Stara Kamienica, dnia 28 lutego 2012 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Antoniów, Chromiec i Kopaniec Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce - art.11

Stara Kamienica, dnia 28 lutego 2012 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce Na podstawie art. 11 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce - art 39

Stara Kamienica, dnia 28 lutego 2012 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008...

Zatrzymaj banner przewijany