Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA z dnia 19 marca 2012 r. o wydaniu decyzji znak: RRG.OŚ.7627/ 3-12/2011 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica”.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

 z dnia 19 marca 2012 r.

 

Na podstawie art. 38, 85 ust. 3, 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z póżn. Zm.) oaz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz.1071,  z p.zm)

podaje się  do publicznej wiadomości, że:

W dniu 19.03.2012r. Wójt Gminy Stara Kamienica wydał Decyzję  znak: RRG.OŚ.7627/ 3-12/2011 o odmowie określenia  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu   w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica”.

W toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Stara Kamienica uzyskał uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: postanowienie nr WOOŚ.4242.218.2011.MS z dnia 21 listopada 2011r oraz opinię Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  we Wrocławiu : postanowienie nr ZNS-DG-621-1268/11 z dnia 04 października 2011r.

 Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica , pokój nr 12,  w godz. pracy urzędu,                tel.  (075) 75 14 301, w terminie 14 dni od daty  podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Dane o wniosku, dokumenty zebrane w toku postępowania oraz decyzji                                          odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację w/w przedsięwzięcia zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych                                  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Stara Kamienica.

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                            /-/ Wojciech Poczynek

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
  2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości Kromnów, Stara Kamienica, Kopaniec
  3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

      www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2012 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1775
21 marca 2012 10:35 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [decyzja_sk_natura111111.doc] do dokumentu.
21 marca 2012 10:35 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany