Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja _ Wykaz nr 08

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 19 LISTOPADA 2012 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIAD

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica

Stara Kamienica, dnia 16 paździe

Informacja -Wykaz nr 07/12

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 21 WRZEŚNIA 2012 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

Informacja - Wykaz nr 6

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 06 WRZEŚNIA 2012 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

Postanawienie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonywaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym „ Kopaniec – Kromnów ” w Gminie Stara Kamienica na wniosek European Resources Polska Sp. z o.o 56-100 Wołów ul. Mickiewicza 8.

Stara Kamienica, 20 sierpnia 2012 r. RRG.OŚ.7627/3-23/2011/1/2012 Postanowienie Na podstawie art. 123 i art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 33 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Kamienica

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pr

Zatrzymaj banner przewijany