Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

informacja - wykaz 02/13 nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 02/13

Komunikat Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie zgłaszania szkód powstałych w związku z obfitymi opadami deszczu w dniu 09.06.2013r.

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że przyjmowane są zgłoszenia szkód powstałych w wyniku obfitych opadów deszczu w dniu 09.06.2013r. na terenie Gminy Stara Kamienica. Szkody dotyczą strat w gospodarstwach domowych i uprawach rolnych. Szkody należy zgłaszać do Sołtysów, e-mailem do Urzędu Gminy w Starej Kamienicy...

Informacja o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa linii napowietrznych (napowietrznych kablowych) 110 kV dla zasilania stacji transformatorowej 110/20/10 kV „Pilchowice”

Stara Kamienica, dnia 24.05.2013 rok RRG.OŚ.7627/1-7/2013 Informacja o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa linii napowietrznych (napowietrznych kablowych) 110 kV dla zasilania stacji transformatorowej 110/20/10 kV „Pilchowice” Wójt Gmi

Obwieszczenie o Postanowieniu RRG.OŚ.7627/1-4/2013 wyrażające stanowisko, iż odstąpuje się od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa linii napowietrznych (napowietrznych kablowych) 110 kV dla zasilania stacji transformatorowej 110/20/10 kV „Pilchowice”

Stara Kamienica, dnia 06.05.2013 rok RRG.OŚ.7627/1-5/2013 Obwieszczenie Wójt Gminy Stara Kamienica, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy - nr 01/13

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 27 MARCA 2013 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA

Komunikat w sprawie konieczności wypowiedzenia umów na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Stara Kamienica zostanie objęty nowym systemem gospodarowania odpadami i będzie zobowiązany uiszczać opłatę na rzecz Gminy Stara Kamienica wg złożonej deklaracji. W związku z powyższym, właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni z odpowiedn...

Zatrzymaj banner przewijany