Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej o numerze 239/4 w Barcinku oraz dwóch dróg 113250 D (dz. nr ewid. 294 i 295) oraz nr 113248 D (dz. nr ewid. 280 i 315) w Chromcu

Ogłoszenie nr 512641-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. Gmina Stara Kamienica: Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej o numerze 239/4 w Barcinku oraz dwóch dróg 113250 D (dz. nr ewid. 294 i 295) oraz nr 113248 D (dz. nr ewid. 280 i 315) w Chromcu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku w Gminie Stara Kamienica

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 Wójt Gminy Stara Kamienica przedstawia w załączeniu plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku w Gminie Stara Kamienica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Stara Kamienica oraz jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie nr 501721-N-2018 z dnia 2018-01-05 r. Gmina Stara Kamienica: Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Stara Kamienica oraz jej jednostek organizacyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2017/2018, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 558911-N-2017 z dnia 27.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w skrócie upzp. (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dowóz

Zatrzymaj banner przewijany