Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Stara Kamienica oraz jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie nr 501721-N-2018 z dnia 2018-01-05 r.

Gmina Stara Kamienica: Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Stara Kamienica oraz jej jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Kamienica, krajowy numer identyfikacyjny 23082173000000, ul. Stara Kamienica  41 , 58512   Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 75 14 337, e-mail starakamienica@starakamienica.pl, faks 75 75 14 337.
Adres strony internetowej (URL): www.stara-kamienica.bipgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stara-kamienica.bipgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Starej Kamienicy, 58-812 Stara Kamienica 41 lub bezpośrednio w sekretariacie-I piętro adres jw.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Stara Kamienica oraz jej jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny: RRG.341.ZP-1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest w latach 2018-2022 obsługa bankowa budżetu Gminy Stara Kamienica niżej wymienionych jednostek organizacyjnych, tj.: a) Urząd Gminy w Starej Kamienicy, b) Szkoła Podstawowa w Barcinku, c) Szkoła Podstawowa w Kopańcu, d) Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy, e) Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach f) Przedszkole Publiczne w Starej Kamienicy g) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy, h) Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, w tym rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych gminy, budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, 2) prowadzeniu obsługi budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej poprzez: a) realizowanie poleceń przelewu w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywania operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu, b) możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem salda, na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu, c) dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej po zakończeniu każdego dnia operacyjnego generowanych dla każdego rachunku odrębnie, d) zapewnienie bez dodatkowych opłat dostawy i instalacji oprogramowania we wszystkich jednostkach, w tym przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację i obsługę serwisową oprogramowania, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, e) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizację przelewów w formie dokumentu papierowego, f) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, g) lokowanie środków na lokatach krótko i długoterminowych dostępnych w ofercie banku, h) udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaj należności dla budżetu gminy (masowe płatności ) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego. 3) Bank będzie potrącał należne mu prowizje i opłaty bankowe z właściwego rachunku podstawowego Zamawiającego. 4) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za: a) otwarcie rachunków Gminy Stara Kamienica i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych, b) zamknięcie rachunków pomocniczych, c) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Gminę Stara Kamienica i jej jednostek organizacyjnych, d) przyjmowanie wpłaty płatników podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Stara Kamienica i jednostek organizacyjnych, e) wydawanie blankietów czekowych, f) obsługę płatności masowych, w tym niepobieranie prowizji od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Stara Kamienica i jej jednostek organizacyjnych, g) wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków, a wynikających z wewnętrznych uregulowań banku, 5) Uruchomienie na wniosek Gminy kredytu w rachunku bieżącym, w wysokości do 2.000.000 zł., najpóźniej do 10 stycznia każdego roku, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Gminy Stara Kamienica. W 2018 r. uruchomienie kredytu nastąpi najpóźniej do 10.02.2018r. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany- w razie potrzeby – na takich samych warunkach, bez konieczności badania zdolności kredytowej po przedstawieniu opinii RIO do projektu Uchwały Budżetowej. 6) Prowadzenie Punktu Kasowego w siedzibie Zamawiającego w lokalu, który udostępni Zamawiający na podstawie umowy najmu. Zamawiający informuje, iż miesięczna stawka czynszu za wynajem lokalu będzie przedmiotem dodatkowych negocjacji z Wykonawcą po podpisaniu umowy o prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Stara Kamienica i jej jednostek organizacyjnych , przy czym maksymalną miesięczną stawką czynszu będzie kwota 500,00zł netto + obowiązujący podatek VAT 7) Punkt kasowy powinien pracować w godzinach zbliżonych do godzin pracy Urzędu (tj. Punkt Kasowy powinien być otwarty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30) 8) Wyposażenie i zabezpieczenie lokalu leży po stronie Wykonawcy. 9) W zakres obsługi kasowej wchodzi przyjmowanie wpłat gotówkowych od interesantów oraz pracowników, dokonywanych na wskazane rachunki gminy i jej jednostek oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z tych rachunków. 10) Dopuszcza się możliwość zapłaty za pomocą terminala płatniczego. 11) Poza obsługą kasową, o której mowa w pkt 7 Zamawiający dopuszcza świadczenie innych usług bankowych, o ile nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Usługi te mogą być świadczone pod warunkiem, że nie będą kolidować z obsługą kasową, o której mowa jw. 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-01-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2022-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa bankowego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego - Załącznik nr 2.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego - Załącznik nr 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
c) W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunku, o których mowa w art.22 ust.1b pkt 1) PZP, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujący dokument: - aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa bankowego. d) W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wg wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2 i Załącznik nr 1. c) W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunku, o których mowa w art.22 ust.1b pkt 1) PZP, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujący dokument: - aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa bankowego. d) W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 20,00
prowizja bankowa podana w procentach za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (% prowizji) w okresie 4 lat (okres trwania przedmiotu zamówienia: 2018-2022) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 1. Zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową 2. Osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego. 3. Innych – mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron. 4. Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                            /-/ Zofia Świątek

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2018 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 426
05 stycznia 2018 14:20 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 14:20 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 14:20 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany