Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2017/2018, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 558911-N-2017 z dnia 27.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w skrócie upzp. (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

 

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Kamienica  w roku szkolnym 2017/2018, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 558911-N-2017   z dnia 27.07.2017 r.

 

1-  najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

 

      Serwis Samochodowy Spółka z o.o.

Ul. Kazimierskiego 5, 58-503 Jelenia Góra

 

Uzasadnienie

Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Złożona oferta jest zgodna z treścią SIWZ i w bilansie ustalonych kryteriów otrzymała największą  liczbę punktów, a tym samym uznana została za ofertę najkorzystniejszą.

 

2 -  nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem zawierającym punktację w kryterium oceny ofert:    

a)      Umowna cena – 60% = 60 pkt.

b)      Jakość świadczonych usług-„wiek pojazdów” – 20% = 20 pkt.

c)       Czas podstawienia taboru zastępczego ( w minutach)  – 20% = 20 pkt.

 

 

Oferta nr 1  –  92,00 pkt.

      Serwis Samochodowy Spółka z o.o.

Ul. Kazimierskiego 5, 58-503 Jelenia Góra

 

w tym za:

a)      60,00 pkt.  

b)      12,00 pkt.  

c)       20,00 pkt.

 

 

Oferta nr 2  –  81,93  pkt.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej VOYAGER Sp. z o.o.

Ul. Papieża Jana Pawła II nr 3,

 59-800 Lubań

w tym za:

a)      59,75 pkt.   

b)        2,00 pkt.  

c)       20,00 pkt.

                                                                                                                                                                                                                 

Stara Kamienica, 07 sierpnia  2017 r.  

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 sierpnia 2017 15:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska-Mośko
Ilość wyświetleń: 682
07 sierpnia 2017 15:25 (Sylwia Domańska-Mośko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany