Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej o numerze 239/4 w Barcinku oraz dwóch dróg 113250 D (dz. nr ewid. 294 i 295) oraz nr 113248 D (dz. nr ewid. 280 i 315) w Chromcu

Ogłoszenie nr 512641-N-2018 z dnia 2018-02-01 r.

Gmina Stara Kamienica: Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej o numerze 239/4 w Barcinku oraz dwóch dróg 113250 D (dz. nr ewid. 294 i 295) oraz nr 113248 D (dz. nr ewid. 280 i 315) w Chromcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Kamienica, krajowy numer identyfikacyjny 23082173000000, ul. Stara Kamienica  41 , 58512   Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 75 14 337, e-mail starakamienica@starakamienica.pl, faks 75 75 14 337.
Adres strony internetowej (URL): www.stara-kamienica.bipgmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.stara-kamienica.bipgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora wyznaczonego , posłańca lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy w Starej Kamienicy, 58-812 Stara Kamienica 41 lub bezpośrednio w sekretariacie -I piętro adres jw.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej o numerze 239/4 w Barcinku oraz dwóch dróg 113250 D (dz. nr ewid. 294 i 295) oraz nr 113248 D (dz. nr ewid. 280 i 315) w Chromcu
Numer referencyjny: RRG.ZP.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie zastrzega
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie ( dwie)


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej o numerze 239/4 w Barcinku (Część I) oraz dwóch dróg 113250 D (dz. nr ewid. 294 i 295) oraz nr 113248 D (dz. nr ewid. 280 i 315) w Chromcu (Część II) Część I Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej o numerze 239/4 w Barcinku Droga nr 239/4 w Barcinku jest drogą dojazdową do posesji zabudowanych i posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości jezdni od 5,0-6,0 m. Jezdnia ograniczona jest poboczem trawiastym. Na całej długości drogi nie ma wydzielonych chodników. a. Parametry drogi:  długość drogi - 895m,  szerokość nawierzchni jezdni 5,0-6,0m,  szerokość poboczy 0,5m, b. Założenia do projektowania i zakres robót:  frezowanie istniejącej nawierzchni w celu nadania spadków,  usunięcie nadmiaru gruntu na poboczach  wykonanie odwodnienia  wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową  ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11 S:5 cm,  ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 16 W :7 cm,  wykonanie poboczy z materiałów z frezowania,  wykonanie opaski bezpieczeństwa,  wykonanie zjazdów,  wykonanie balustrady,  wykonanie ścieków betonowych,  odtworzenie poboczy z frezowiny – gr. po zagęszczeniu 5cm Część II Przebudowa dwóch dróg 113250 D (dz. nr ewid. 294 i 295) oraz nr 113248 D (dz. nr ewid. 280 i 315) w Chromcu 1.1. Droga nr 280 i 315 w Chromcu tworzą drogę dojazdową do posesji zabudowanych i posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 3,0 m. Jezdnia ograniczona jest poboczem trawiastym. Na całej długości drogi nie ma wydzielonych chodników. a. Parametry drogi:  długość drogi –1 050 m,  szerokość nawierzchni jezdni 3,0m,  szerokość poboczy 0,5m, b. Założenia do projektowania i zakres robót:  frezowanie istniejącej nawierzchni w celu nadania spadków,  usunięcie nadmiaru gruntu na poboczach,  odtworzenie rowów odwadniających,  wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową,  ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11 S:5 cm,  ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 16 W :7 cm,  wykonanie poboczy z kamienia łamanego,  wymiana przepustów,  wykonanie zjazdów,  ułożenie po obu stronach skrajni jezdni krawężników drogowych, 1.2. Droga nr 294 i 295 w Chromcu tworzą drogę dojazdową do posesji zabudowanych i posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 2,8 m. Jezdnia ograniczona jest poboczem trawiastym. Na całej długości drogi nie ma wydzielonych chodników. Odwodnienie realizowane jest poprzez spadek podłużny i poprzeczny kierujący wodę poza jezdnię. a. Parametry drogi:  długość drogi –600 m,  szerokość nawierzchni jezdni 2,8 m,  szerokość poboczy 0,5m, b. Założenia do projektowania i zakres robót:  frezowanie istniejącej nawierzchni w celu nadania spadków,  usunięcie nadmiaru gruntu na poboczach,  odtworzenie rowów odwadniających,  wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową,  ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11 S:5 cm,  ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 16 W :7 cm,  wykonanie poboczy z kamienia łamanego,  wymiana przepustów,  wykonanie zjazdów,  ułożenie po obu stronach skrajni jezdni krawężników drogowych. 2. Powyższy zakres ma charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową .

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45100000-1
45113000-2
45111000-2
45200000-9
45230000-8
45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 275
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia – planowany po podpisaniu umowy i po uprzednim przekazaniu terenu budowy. Czynność ta planowana jest na 30 marca 2018 r. z możliwością skrócenia jej lub wydłużenia do 14 dni. Termin przekazania terenu budowy- w ciągu 3 dni kalendarzowych, licząc wraz z dniem podpisania umowy. Termin realizacji dla części 1– cykl 122 kolejnych dni kalendarzowych (tj. orientacyjnie od 01.04.2018 r. do 31.07.2018 r.) Termin realizacji dla części 2 - cykl 275 kolejnych dni kalendarzowych (tj. orientacyjnie od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r.) Za dochowanie cyklu realizacji uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych – dotyczy części 1, jak i części 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: wymagane jest dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) – w wysokości co najmniej: dla Części I - 500 000 PLN, dla Części II– 500 000 PLN, Łącznie dla Części I i II – 1 000 000 PLN, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie ww. środkami finansowymi.
Informacje dodatkowe 2.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zwanych „Podmiotami udostępniającymi zasoby”, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Jeżeli sytuacja finansowa lub ekonomiczna, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym Podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesiona przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba ze za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej(oryginał lub kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem” przez notariusza) musi być dołączone do oferty 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie z wyłączeniem posiadania doświadczenia zawodowego, o którym mowa 2.3.2, które zgodnie z ukształtowaniem orzecznictwem KIO co do zasady nie podlega sumowaniu poszczególnych podmiotów
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3.1. wymagane jest dysponowanie: dla Części I lub Części II lub Części I i II łącznie: Kierownikiem Budowy – posiadającym: a) co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacjach robót budowlanych w branży drogowej, w zakresie budowy lub przebudowy dróg b) uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i w zakresie kierowanie robotami budowlanymi o specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65). Przez wymagany „minimalny okres doświadczenia zawodowego” należy rozumieć łączną ilość przepracowanych miesięcy, liczonych od daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2.3.2. -wymagane jest od wykonawcy należyte wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch (2) zakończonych realizacji, dotyczących robót budowlanych polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub odbudowie i/lub remoncie nawierzchni jezdni, parkingów, chodników, placów postojowych z nawierzchnią z betonu asfaltowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zwanych „Podmiotami udostępniającymi zasoby”, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych ,,stosowna sytuacja” o której mowa w podpunkcie 2.2 wystąpi wyłącznie w przypadku: a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez podmiot udostępniający zasoby, b. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne Podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec wykonawcy i Podmiotu udostępniającego podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt. 13-22, art.24 ust.5 pkt. 2 i pkt. 8  (punkt IX) c. W odniesieniu do zasobów dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli zrealizują one roboty/usługi, do których te zdolności są wymagane. d. Z zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposób wykorzystania udostępnianych zasobów • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, • czy podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca w odniesieniu do warunków w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/usługi, których wskazane zdolności dotyczą Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym Podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesiona przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba ze za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej(oryginał lub kopia potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem” przez notariusza) musi być dołączone do oferty W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie z wyłączeniem posiadania doświadczenia zawodowego, o którym mowa 2.3.2, które zgodnie z ukształtowaniem orzecznictwem KIO co do zasady nie podlega sumowaniu poszczególnych podmiotów
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)





Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. -Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed terminem składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu. -Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych 9Dz.U. z 2016 r. poz. 716) 2. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) musi ona spełniać następujące warunki: a) być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; b) zawierać oświadczenie, o których mowa w punkcie X.1 b) dla każdego z wykonawców osobno, dokument wymieniony w punkcie X.1.a) składany jest wspólnie; c) dokumenty wymienione w punkcie X.1 c) oraz X.1 d) składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub tych wykonawców, którzy wspólnie wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu d) dokumenty o których mowa w punkcie X.1.e) i X.1.f) składane są przez każdego z wykonawców osobno 3. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: a) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie X.1.e.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed terminem składania Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak okoliczności powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania – wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają zgodnie z wymaganiami SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert -wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie projektu oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania osobami (patrz: zapis punktu VIII.2.3., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku innego dokumentu – wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn o obiektywnym charakterze – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5. W przypadku innego dokumentu –Wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn o obiektywnym charakterze.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium: -dla części 1 -w kwocie 10 000zł słownie: dziesięć tysięcy złotych -dla części 2-w kwocie 10 000zł słownie: dziesięć tysięcy złotych - łącznie dla części 1 i części 2 -w kwocie 20 000 zł – słownie dwadzieścia tysięcy złotych 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest, żeby dokument ten obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust.4a i 5 upzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić -przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : nr konta Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze nr 11 2030 0045 1110 0000 0100 0850 z adnotacją w tytule wpłaty : Wadium – przebudowa dróg w Barcinku i Chromcu - Część….. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna-wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowiązywać od dnia składania oferty ( a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą zgodnie z art.85 upzp, 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 7. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia –w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty(członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako wykonawcy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust.1 do ust.4 upzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art.25 ust.1 upzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Umowna Cena (C) - oddzielnie dla każdej części zamówienia 60,00
Termin gwarancji jakości (G) - oddzielnie dla każdej części zamówienia 20,00
Kary umowne(K) - oddzielnie dla każdej części zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku : 1.1. zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Rozdz. I IDW, 1.2. zmiana lub konieczność dodatkowego wprowadzenia na plac budowy – podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 1.3. rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub kalkulację wyceny, 1.4. wprowadzenia robót zamiennych podczas realizacji umowy wynikających z rzeczywistych warunków występujących w trakcie realizacji prac, których zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji projektowej, nie powodujących zmiany umownej ceny, 1.5. wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych („siła wyższa”) uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i warunkami technologicznymi określonymi dla robót, które miałyby być wykonane w tych warunkach, 1.6. konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu – dotyczy możliwości wydłużenia cyklu realizacji i/lub zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych w punktach 1.3, 1.4, 1.7. zmiany terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdy niedotrzymanie terminu wynika z udokumentowanego działania Siły Wyższej; zawieszenia Robót; zmiany Przepisów Prawa, wpływającej w sposób istotny i bezpośredni na wykonywanie Robót, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty wykonawcy, pomimo dołożenia należytej staranności; 1.8. urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w 2018 r.- dotyczy wyłącznie robót budowlanych wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towarów i usług (VAT). O interpretacji zdarzenia „siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Wójt Gminy w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora nadzoru inwestorskiego. 2. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 3. O interpretacji zdarzenia „Siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Wójt Gminy, w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, mającego odzwierciedlenie w zapisach wewnętrznego Dziennika budowy i zdefiniowanego w słowniku Wzoru umowy pojęcia „Siła wyższa”.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej o numerze 239/4 w Barcinku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej o numerze 239/4 w Barcinku Droga nr 239/4 w Barcinku jest drogą dojazdową do posesji zabudowanych i posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości jezdni od 5,0-6,0 m. Jezdnia ograniczona jest poboczem trawiastym. Na całej długości drogi nie ma wydzielonych chodników. a. Parametry drogi:  długość drogi - 895m,  szerokość nawierzchni jezdni 5,0-6,0m,  szerokość poboczy 0,5m, b. Założenia do projektowania i zakres robót:  frezowanie istniejącej nawierzchni w celu nadania spadków,  usunięcie nadmiaru gruntu na poboczach  wykonanie odwodnienia  wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową  ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11 S:5 cm,  ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 16 W :7 cm,  wykonanie poboczy z materiałów z frezowania,  wykonanie opaski bezpieczeństwa,  wykonanie zjazdów,  wykonanie balustrady,  wykonanie ścieków betonowych,  odtworzenie poboczy z frezowiny – gr. po zagęszczeniu 5cm 2. Powyższy zakres ma charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45100000-8, 45100000-1, 45113000-2, 45111000-2, 45200000-9, 45230000-8, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 122
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Umowna cena ( C ) 60,00
Termin gwarancji jakości(G) 20,00
Kary umowne(K) 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin rozpoczęcia – planowany po podpisaniu umowy i po uprzednim przekazaniu terenu budowy. Czynność ta planowana jest na 30 marca 2018 r. z możliwością skrócenia jej lub wydłużenia do 14 dni. Termin przekazania terenu budowy- w ciągu 3 dni kalendarzowych, licząc wraz z dniem podpisania umowy. Termin realizacji dla części 1– cykl 122 kolejnych dni kalendarzowych (tj. orientacyjnie od 01.04.2018 r. do 31.07.2018 r.) Za dochowanie cyklu realizacji uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych – dotyczy części 1


Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa dwóch dróg 113250 D (dz. nr ewid. 294 i 295) oraz nr 113248 D (dz. nr ewid. 280 i 315) w Chromcu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II Przebudowa dwóch dróg 113250 D (dz. nr ewid. 294 i 295) oraz nr 113248 D (dz. nr ewid. 280 i 315) w Chromcu 1.1. Droga nr 280 i 315 w Chromcu tworzą drogę dojazdową do posesji zabudowanych i posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 3,0 m. Jezdnia ograniczona jest poboczem trawiastym. Na całej długości drogi nie ma wydzielonych chodników. a. Parametry drogi:  długość drogi –1 050 m,  szerokość nawierzchni jezdni 3,0m,  szerokość poboczy 0,5m, b. Założenia do projektowania i zakres robót:  frezowanie istniejącej nawierzchni w celu nadania spadków,  usunięcie nadmiaru gruntu na poboczach,  odtworzenie rowów odwadniających,  wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową,  ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11 S:5 cm,  ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 16 W :7 cm,  wykonanie poboczy z kamienia łamanego,  wymiana przepustów,  wykonanie zjazdów,  ułożenie po obu stronach skrajni jezdni krawężników drogowych, 1.2. Droga nr 294 i 295 w Chromcu tworzą drogę dojazdową do posesji zabudowanych i posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 2,8 m. Jezdnia ograniczona jest poboczem trawiastym. Na całej długości drogi nie ma wydzielonych chodników. Odwodnienie realizowane jest poprzez spadek podłużny i poprzeczny kierujący wodę poza jezdnię. a. Parametry drogi:  długość drogi –600 m,  szerokość nawierzchni jezdni 2,8 m,  szerokość poboczy 0,5m, b. Założenia do projektowania i zakres robót:  frezowanie istniejącej nawierzchni w celu nadania spadków,  usunięcie nadmiaru gruntu na poboczach,  odtworzenie rowów odwadniających,  wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową,  ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11 S:5 cm,  ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 16 W :7 cm,  wykonanie poboczy z kamienia łamanego,  wymiana przepustów,  wykonanie zjazdów,  ułożenie po obu stronach skrajni jezdni krawężników drogowych. 2. Powyższy zakres ma charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45100000-8, 45100000-1, 45113000-2, 45111000-2, 45200000-9, 45230000-8, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 275
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Umowna cena ( C ) 60,00
Termin gwarancji jakości(G) 20,00
Kary umowne (K) 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin rozpoczęcia – planowany po podpisaniu umowy i po uprzednim przekazaniu terenu budowy. Czynność ta planowana jest na 30 marca 2018 r. z możliwością skrócenia jej lub wydłużenia do 14 dni. Termin przekazania terenu budowy- w ciągu 3 dni kalendarzowych, licząc wraz z dniem podpisania umowy. Termin realizacji dla części 2 - cykl 275 kolejnych dni kalendarzowych (tj. orientacyjnie od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r.) Za dochowanie cyklu realizacji uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych – dotyczy części 2.

 

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                  /-/ Zofia Świątek

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2018 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 725
01 lutego 2018 13:23 Ewelina Maciuszonek - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8_harmonogram_rzeczowofinansowy.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lutego 2018 13:14 Ewelina Maciuszonek - Dodanie załącznika [7_orientacyjny_przedmiar_robot__chromiec_294_295.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lutego 2018 13:13 Ewelina Maciuszonek - Dodanie załącznika [6_orientacyjny_przedmiar_robot__chromiec_280_315.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl