Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie upzp. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonym...

Pytania część I – dotyczy „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce.”

Pytanie 1 Czy Zamawiający potwierdza zapis ,, Zamawiający, w oparciu o art. 36a. ust.2 upzp, żąda osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia, przez którą należy rozumieć: wykonanie podbudowy i nawierzchnię bitumiczną -warstwę wiążącą i warstwę ścieralną” zawarty w pkt. III.8 SIWZ ? Odpowiedź:...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kamienica

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie u.p.z.p. (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kamienica

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stara-kamienica.bipgmina.pl Stara Kamienica: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kamienica

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbudowa drogi nr 316/1 w Kromnowie oraz Odbudowa drogi nr 354/1 w Kromnowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie upzp. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ze zmianami Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonym w Biuletynie Zamówi...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa drogi nr 316/1 w Kromnowie oraz Odbudowa drogi nr 354/1 w Kromnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: stara-kamienica.bipgmina.pl/wiadomosci/7328/lista/zamowienia_publiczne_powyzej_30_000_euro Stara Kamienica: Odbudowa drogi nr 316/1 w Kro

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej w Starej Kamienicy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie upzp. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonym w Biuletynie Z ...

Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej w Starej Kamienicy

Stara Kamienica: Utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej w Starej Kamienicy Numer ogłoszenia: 49182 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEK

pytania i odpowiedzi - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ POPRZEZ BUDOWĘ ŁĄCZNIKA POMIĘDZY ISTNIEJĄCĄ HALĄ SPOPRTOWĄ A BUDYNKIEM SZKOŁY W STAREJ KAMIENICY

(1) PYTANIA z 19.02.2015 r. I ODPOWIEDZI Pytanie 1. Jaka kwotę zamierza przeznaczyć zamawiający na realizację ww. zadania? Odpowiedź:

Zatrzymaj banner przewijany