Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 12/07 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu...

OBWIESZCZENIE w sprawie umorzenia postępowania odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym, układem komunikacji, infrastrukturą techniczną, portiernią i budynkiem trafostacji w Starej Kamienicy na działce nr ewidencyjny 32 i 426 w Starej Kamienicy, obręb Stara Kamienica”.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA z dnia 06 kwietnia 2007 r. w sprawie umorzenia postępowania odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym, układem komunikacji, infrastrukturą techniczną, portiernią...

Decyzja nr 1/07 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym, układem komunikacji, infrastrukturą techniczną, portiernią i budynkiem trafostacji w Starej Kamienicy na działce nr ewidencyjny 32 i 426 w Starej Kamienicy, obręb Stara Kamienica”.

Stara Kamienica, 06.04.2007r. RRG.OŚ.7627/1/5/07 D E C Y Z J A nr 1/07 Na podstawie art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.02.2007r. złożonego przez firmę LBF Technika Wentylacyjna Sp. z o.o. 58-512 Stara...

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym, układem komunikacji, infrastrukturą techniczną, portiernią i budynkiem...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Stara Kamienica, 02.03.2007r. RRG.OŚ.7627/1/07 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz. 1071, z p. zm) oraz art. 46a ust. 1 i a ...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego...

Zarządzenie nr 05/07 Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nr 2/07 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 05/07 WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA Z DNIA 20 LUTEGO 2007 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Stara Kamienica. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j Dz. U. z 2001r....

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe

Stara Kamienica, 7 lutego 2007 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe. Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe w sferze: · propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,...

Unieważnienie przetargu

Stara Kamienica, 5 lutego 2007 r. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Remont mostu nr 8 w Starej Kamienicy wraz z remontem drogi gminnej Stara Kamienica – Rybnica, celem utworzenia transgranicznej ścieżki...

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 23.01.2007 - godz. 08:37 Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych Wrocław OSTRZEŻENIE Nr 7 Zjawisko: Intensywne opady śniegu Stopień zagrożenia: 2 (w skali 2-stopniowej) Ważność: od godz. 18:00 dnia 23.01.2007 do godz. 22:00 dnia 24.01.2007 Obszar: Województwo dolnośląskie Przebieg: We wtorek 23.01.2007 od...

Zatrzymaj banner przewijany