Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 11 GRUDNIA 2007 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY STARA KAMIENICA WYKAZ NR 06/07 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY OBEJMUJĄCY: 1. działka nr 248/10 o pow....

O B W I E S Z C Z E N I E

Stara Kamienica , 11 .12. 2007 r. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 129 poz. 902) – Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, iż rozpoczęto procedurę przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica”. W...

ZARZADZENIE NR 63/2007

ZARZADZENIE NR 63/2007 WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA Z DNIA 11 GRUDNIA 2007 ROKU

O B W I E S Z C Z E N I E

Piechowice, 20 .11. 2007 r. RG,OŚ 7625/ 440 /2007 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE Na podstawie art. 32 ust. 2, art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska – Burmistrz Miasta Piechowic informuje o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Zapytanie o cenę na wykonanie usług pn."Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 503.150 zł z okresem spłaty w latach 2008 - 2017 z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w gminie Stara Kamienica w 2007r. "

Stara Kamienica, dnia 26.09.2007r. ZP/09/07 BANKI Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę. Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.19 poz.177 z późn.zm./ Wójt Gminy Stara Kamienica S K Ł A D A Z A P Y T A N I E O C E N Ę Na wykonanie usług pn:. ...

Informacja o zawarciu umowy na zadanie pt."Termomodernizacja budynku B ZSP w Starej Kamienicy"

Stara Kamienica, 17.09.2007r. Informacja o zawarciu umowy znak sprawy: ZP-340/8/07 Wójt Gminy Stara Kamienica informuję, że w dniu 14.09.2007 r została zawarta umowa na wykonanie zadania pt. ,, Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy ” z firmą: PROREAL-Michał Ciecierski 58-500...

Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie pn: ,,Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy ”

Stara Kamienica 07.09.2007r. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU znak sprawy: ZP-340 /8/07 Informuję, że w dniu 07.09.2007r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy ” W wyn ...

Informacja dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku ,,B” Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy”

Stara Kamienica, 27.08.2007r. Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica 41 Tel./ Fax. 075 75 14 337 e-meil: starakamienica@starakamienica.pl adres internetowy: www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica I N F O R M A C J A Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku ,,B”...

Informacja dotycząca przesunięcia terminu składania ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku ,,B” Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy”

Stara Kamienica, 27.08.2007r. Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica 41 Tel./ Fax. 075 75 14 337 e-meil: starakamienica@starakamienica.pl adres internetowy: www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica I N F O R M A C J A Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na...

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2007r. Gmina Stara Kamienica

Wójt Gminy Stara Kamienica podaje do wiadomości sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za II kwartał 2007r.

Zatrzymaj banner przewijany