Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na remoncie istniejącej napowietrznej linii energetycznej WN 110kV S-340 Bartoszówka-Cieplice

Stara Kamienica, 28.08.2006r. RRG.OŚ.7627/13-4 /06 D E C Y Z J A nr 13 /06 Na podstawie art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2006r. złożonego przez Pana Sławomira Kirko, przedstawiciela firmy...

Rozstrzygnięcie przetargu „ Poprawa stanu wyposażenia sprzętowego ochotniczych straży pożarnych w Gminie Stara Kamienica w ramach budowania transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczania skutków klęsk i katastrof”

Stara Kamienica, 22.08.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu znak sprawy: ZP-340/6/06 Informuję, że w dniu 22.08.2006 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu INTERREG IIIA „ Poprawa stanu wyposażenia sprzętowego ochotniczych straży pożarnych w Gminie Stara Kamienica w ramach budowania...

Postanowienie-zaopiniować negatywnie obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na remoncie istniejącej napowietrznej linii energetycznej WN 110kV S-340 Bartoszówka-Cieplice

Stara Kamienica, 10.08.2006 r. RRG.OŚ.7627/13-3/06 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 04 lipca 2006r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. 2000 r. nr 98 poz. 1071, z późn....

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na remoncie istniejącej napowietrznej linii energetycznej WN 110kV S-340 Bartoszówka-Cieplice

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie wydania postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na remoncie istniejącej napowietrznej linii energetycznej WN 110kV S-340 Bartoszówka-Cieplice . Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt.1...

INFORMACJA - dot. SIWZ OSP

Stara Kamienica, 11.08.2006r. Znak sprawy: ZP-340/6/06 Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica Tel./ Fax. 075 75 14 337 e-meil: starakamienica@neostrada.pl adres internetowy: www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica I N F O R M A C J A Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) „ Poprawa stanu wyposażenia...

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego „System wizualnej informacji turystycznej w Gminie Stara Kamienica” w ramach projektu INTERREG IIIA .

Stara Kamienica, 04.08.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu znak sprawy: ZP-340/5/06 Informuję, że w dniu 02.08.2006 r został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony: „System wizualnej informacji turystycznej w Gminie Stara Kamienica” w ramach projektu INTERREG IIIA . W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie...

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa i instalacja sprzętu na wyposażenie sali gimnastycznej w ramach projektu INTERREG IIIA „ Euroregionalny Inkubator Socjokulturowy- etap I ”

Stara Kamienica, 01.08.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu znak sprawy: ZP-340/4/06 Informuję, że w dniu 22.06.2006 r został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony: Dostawa i instalacja sprzętu na wyposażenie sali gimnastycznej w ramach projektu INTERREG IIIA „ Euroregionalny Inkubator Socjokulturowy- etap I ”. W wyniku...

Ogłoszenie o zawarciu umowy „Modernizacja kotłowni z wymianą kotła węglowego na kocioł opalany biomasą w Szkole Podstawowej w Barcinku”

Stara Kamienica, 02.08.2006r. Zakończenie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Modernizacja kotłowni z wymianą kotła węglowego na kocioł opalany biomasą w Szkole Podstawowej w Barcinku” znak sprawy: ZP-340/02/06 Informuję, że w dniu 31.07.2006r. została...

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego „Modernizacja kotłowni z wymianą kotła węglowego na kocioł opalany biomasą w Szkole Podstawowej w Barcinku”

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Modernizacja kotłowni z wymianą kotła węglowego na kocioł opalany biomasą w Szkole Podstawowej w Barcinku” znak sprawy: ZP-340/02/06 W dniu 11.07.2006r. upłynął termin składania ofert na realizację...

Unieważnienie przetargu

Unieważnienie przetargu znak sprawy: ZP-340/3/06 Informuję, że w dniu 31.07.2006r. został unieważniony przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu INTERREG IIIA „Poprawa stanu wyposażenia sprzętowego ochotniczych straży pożarnych w Gminie Stara Kamienica w ramach budowania transgranicznego systemu ochrony...

Zatrzymaj banner przewijany