Komunikaty - archiwum

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji-dotyczy zadania „Sieć wodociągowa ze stacja uzdatniania wody oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Mała Kamienica”

                                                                             Stara Kamienica, dnia 2008-07-23

 

RRG.OŚ.7627/3-8/08

 

 

                                                    ZAWIADOMIENIE

 

 

 

W oparciu o art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst pierwotny: Dz. U. 1960 r. Nr 30 poz. 168,  tekst jednolity: Dz. U. 2000 r.   Nr 98 poz. 1071, z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:  „Sieć wodociągowa ze stacja uzdatniania wody oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz  z oczyszczalnią ścieków we wsi Mała Kamienica”., przed wydaniem przez tutejszy organ decyzji w powyższej sprawie, strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań   w terminie 14 dni  od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 06 sierpnia 2008r. włącznie.

 

Akta sprawy dostępne są do wglądu w tutejszym urzędzie (pokój nr 2),   w godzinach 800- 1400.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.  BIOKLAR

   Zakład Budowy Oczyszczalni Ścieków

   Jarosław Podolski

   ul. Klonowa 13, 58-521 Jeżów Sudecki

2.   strony postępowania (poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych oraz stronie    internetowej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy)

3.    a/a

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2008 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 2083
23 lipca 2008 08:09 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany