Komunikaty - archiwum

Ogłoszenie II konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarzadowe

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe.

Wójt Gminy Stara Kamienica
ogłasza
 otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:

 • propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miejscowości Stara Kamienica

Propagowanie i Rozwijanie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji  

 1. Rodzaj zadania – zadanie z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 2. Formy realizacji zadania:
  • rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych,
  • rozwój bazy sportowej, wynajem obiektów,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • wyjazdy na zawody, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników,
  • promowanie osiągnięć sportowych zawodników i klubów  sportowych,
  • organizowanie rajdów, konkursów i imprez krajoznawczych promujących walory turystyczne, przyrodniczo- ekologiczne gminy a także aktywny wypoczynek,
  • organizację szkoleń kadry trenerskiej, instruktorskiej  dzieci i młodzieży.
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt 2 w 2008 roku: 6.000 zł


I. Zasady przyznawania dotacji

 1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) lub innych właściwych przepisów.
 2. Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 4. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.  
 5. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r . w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207).


II.    Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Zadania powinny być zrealizowane w 2008 roku.
 2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.  


III.    Termin składania ofert

 1. Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej, należy składać do 03.07.2008r. w Sekretariacie Urzędu Gminy, 58-512 Stara Kamienica 41. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie. W dniu 04.07.2008 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy  w Starej Kamienicy, w  pokoju nr 23a odbędzie się publiczne otwarcie ofert. 

IV.     Termin, tryb i kryteria stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
 2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Komisja powołana przez Wójta Gminy, składająca się z pracowników Urzędu Gminy, dokonuje wyboru ofert, najlepiej służących realizacji zadań  i przedstawia Wójtowi do akceptacji.
 4. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
 5. Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  • celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką  Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem,
  • posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
  • zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
  • osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego  lub podobnego projektu,
  • ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,
  • pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych.
  • posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
  • Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównywanie jej z planowanymi dofinansowaniami innych jednostek samorządu  i innych podmiotów, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
  • Rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.

V.   Postanowienia końcowe

 1. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Wójt Gminy lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
 2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

VI. Załączniki do oferty

- statut

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/Starosty Powiatu

- sprawozdanie merytoryczne za 2007 r.

- sprawozdanie finansowe (bilans) za 2007 r.

 

Stara Kamienica, 04.06.2008r.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.06.2008
Dokument wytworzony przez: Adam Spolnik
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Spolnik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2008 18:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1952
03 czerwca 2008 18:47 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany