Przetargi

II przetarg na sprzedaż działki nr 76/1 w Chromcu

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Chromiec, w granicach działki nr  76/1 o powierzchni 0,12 ha.

Działka niezabudowana, położona na wzniesieniu, teren płaski porośnięty drzewami na rumowisku. Na części działki zachowały się fragmenty murów kamiennych podpiwniczenia po dawnym budynku. Dostęp komunikacyjny drogą gruntową, nieutwardzoną, stromo pod górę.  Dostępne uzbrojenie w sieć elektryczną.

Powiązania z otoczeniem bezkonfliktowe.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00080494/1, wolną od wpisów ostrzeżeń   i obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Chromiec nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 8M częściowo zabudowane tereny zainwestowania wiejskiego; istniejąca zabudowa i wartościowa zieleń wysoka – do zachowania. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na działkach plombowych -  parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych, usługowych lub/i rzemieślniczych, ewentualnie z poddaszami użytkowymi. Dachy dwuspadowe symetryczne.

  • Cena wywoławcza wynosi         - 20.000,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23%
  • Wadium wynosi                              -   4.000,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica  dnia 07 września 2015 roku o godz. 1100.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2015 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 370,00 zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin poprzedniego przetargu – 03.08.2015r.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149, w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  05 sierpnia 2015r.

  

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.08.2015
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2015 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Wajda
Ilość wyświetleń: 1815
05 sierpnia 2015 12:52 (Kamila Wajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany