Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

II przetarg na sprzedaż działki nr 48/1 w Chromcu

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Chromiec, w granicach działki nr  48/1 o powierzchni 0,17 ha.

Działka niezabudowana, położona w centralnej części wsi. Teren płaski, porośnięty krzakami i pojedynczymi drzewami na rumowisku, fragmenty murów, betonowy boks na śmieci zarośnięty krzakami wierzby. Dostęp komunikacyjny dobry, bezpośrednio od drogi o nawierzchni asfaltowej. Dostępne uzbrojenie w sieć elektryczną.

Powiązania z otoczeniem bezkonfliktowe.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00080494/1, wolną od wpisów ostrzeżeń i obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Chromiec nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3M częściowo zabudowane tereny zainwestowania wiejskiego; istniejąca zabudowa i wartościowa zieleń wysoka – do zachowania. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na działkach plombowych -  parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych, usługowych lub/i rzemieślniczych, ewentualnie z poddaszami użytkowymi. Dachy dwuspadowe symetryczne. Niewielka część nieruchomości położona jest na terenie oznaczonym symbolem R,RM – obszary rolne, na których dopuszcza się zachowanie istniejącej   i sytuowanie nowej zabudowy siedliskowej.

 

  • Cena wywoławcza wynosi         - 30.000,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23%
  • Wadium wynosi                              -   3.000,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica dnia 07 września 2015 roku o godz. 1000.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2015 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży   w wysokości 370,00  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu – 03.08.2015r.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  05 sierpnia 2015r.

Data wytworzenia dokumentu: 05.08.2015
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2015 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Wajda
Ilość wyświetleń: 1144
05 sierpnia 2015 12:48 Kamila Wajda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl