Przetargi

I przetarg na sprzedaż zabudowanej działki nr 8/1 w Kromnowie

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym położonym  w miejscowości Kromnów nr 19, w granicach działki nr  8/1 o powierzchni 0,24 ha.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem  mieszkalno gospodarczym, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym, niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy  212,6 m2. Budynek w złym stanie technicznym. Dostęp komunikacyjny dobry , bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona w centralnej części wsi, lokalizacja dla funkcji mieszkalnej korzystna, spokojna okolica w otoczeniu zieleni. Uzbrojenie: dostępna sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.

Dla budynku Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00017249/7. W dziale III: Prawa roszczenia   i ograniczenia, inny wpis – ciężar realny w ilości 73,27 kwintali żyta z tytułu niezapłaconej ceny nabycia za nieruchomość  - na rzecz Skarbu Państwa w spłacie w 20 równych ratach rocznych. Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego    o wyrażenie zgody na wykreślenie ciężaru realnego. Ograniczenie w rozporządzeniu nieruchomością  istnieje wpis : ostrzeżenie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów -  wpis zostanie wykreślony najpóźniej w dniu  zawarciu aktu notarialnego.

Działka nr 8/1 Gmina nabyła na podstawie decyzji Starosty Jeleniogórskiego z dnia 14.07.2014 r., która nie została ujawniona w księdze wieczystej. Ujawnienie nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Kromnów  nieruchomość położona jest w części na terenie oznaczonym symbolem 2M - częściowo zabudowane tereny zainwestowania wiejskiego; istniejąca zabudowa o walorach historycznych i wartościowa zieleń wysoka – do zachowania. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na działkach plombowych – parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych, usługowych ewentualnie  z poddaszami użytkowymi. Dachy dwuspadowe symetryczne.

  • Cena wywoławcza wynosi         - 60.000,00 zł  zwolnione z podatku VAT.
  • Wadium wynosi                    -   6.000,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica  dnia 07 września 2015 roku o godz. 1200.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2015 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 527,60  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Sprzedaż nieruchomości następuje bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,  a kandydat na nabywcę nieruchomości nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec gminy.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  05 sierpnia 2015 roku.  

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.08.2015
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2015 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Wajda
Ilość wyświetleń: 1679
05 sierpnia 2015 12:44 (Kamila Wajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany