Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce

Stara Kamienica: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce.
Numer ogłoszenia: 142585 - 2013; data zamieszczenia: 13.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Kamienica , Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, tel. 75 75 14 337, faks 75 75 14 337.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.new.bazagnim.pl/bip_stara_kamienica

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce w tym: I. SIEĆ WODOCIĄGOWA (a) roboty drogowe w zakresie nawierzchni dróg: bitumicznej - 8 794,40m2, żwirowej -1 116,00m2 (b) roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - 15 219,40 m3 + 1 468,70 m3 (c) wykonanie węzła do przepompowywania wody- pompownia wody w tym: (c1) roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - trawniki - 366,40m2 (c2) wykonanie ciągu komunikacyjnego z kostki betonowej - 189,40m2 (c3) wykonanie ogrodzenia z siatki h= 1,50m - 111,00 mb (c4) dostawa i montaż pompowni kontenerowej wraz zestawem pomp - 1 kpl (d) roboty montażowe w zakresie budowy wodociągów - 9 386,00m + 882,10m (e) studnie Ø1200 - 2szt; II. KANALIZACJA SANITARNA (a) roboty drogowe w zakresie nawierzchni dróg: bitumicznej -13 191,60m2, żwirowej - 1 785,60 m2 60m2 (b) roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - 18 982,58m3 + 1 032,06m3 (c) roboty montażowe w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków w tym: (c1) rury ciśnieniowe fi 90 - 872,00m (c2) rury kanalizacyjne PVC fi 200 - 8 961,00m + 10,00m (c3) studnie rewizyjne: Ø425 -160szt; Ø600 -11szt; Ø1000 - 4szt ; Ø1200 - 305szt; III. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW w tym: (a1) wykonanie ciągu komunikacyjnego z kostki betonowej - 7,23m2 (a2) wykonanie ogrodzenia z siatki h= 1,00m - 11,00 mb (a3) dostawa i posadowienie pompowni z polimerobetonu Ø 1500 z kompletnym wyposażeniem - 1 kpl...

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.51-5, 45.34.20.00-1, 45.11.27.10-5, 45.23.32.26-9, 45.23.24.23-3, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: (a) pieniądzu (b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, (c) gwarancjach bankowych, (d) gwarancjach ubezpieczeniowych, (e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.). 3. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji - gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: (a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji ( Zamawiającego tj. Gmina Stara Kamienica ), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji ) oraz wskazanie ich siedzib, (b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, (c) kwotę gwarancji, (d) termin ważności gwarancji, (e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie : (e1) że wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy P.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25.ust.1 upzp., lub pełnomocnictw , a nie udowodnił, że nie wynikało to z przyczyn leżących po jego stronie lub (e2) że wykonawca, którego ofertę wybrano: (e.2.1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub (e.2.2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub (e.2.3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Postanowienia pkt 3. stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 2.(b) i 2.(e). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić -wyłącznie przelewem - na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze nr konta: 11 2030 0045 1110 0000 0100 0850 z adnotacją w tytule wpłaty: Wadium -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce. 5. Wadium wnoszone w innej, niż _ pieniądz_ dopuszczonej przez Zamawiającego formie - formach wykonawca wnosi do Zamawiającego przy czym, w takim przypadku za termin doręczenia uważa się datę jego zdeponowania u Skarbnika Gminy lub innej, wskazanej osoby. 6. Wadium w innej, niż _pieniądz_ dopuszczonej przez Zamawiającego, formie _ formach wykonawca może dołączyć do oferty - pod warunkiem , że umieszczone zostanie w osobnej kopercie opisanej (nazwa wykonawcy, adnotacja: Wadium-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce), w sposób umożliwiający zdeponowanie wadium u Skarbnika Gminy lub innej wskazanej osoby, przed upływem terminu do otwarcia ofert - bez konieczności naruszenia koperty , w której znajduje się oferta. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert, przy czym wniesienie wadium w _pieniądzu_ za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu do składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia, przez Zamawiającego, terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 upzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w punkcie 26. nie złożył wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 upzp., lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: (a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, (b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego. W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego - Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania szczególnych uprawnień do wykonywania określonej działalności. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( art.22 ust. 1 upzp.), wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • poparta należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch realizacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, z których każda obejmuje poza siecią rurociągów, między innymi węzeł do przepompowywania wody oraz przepompownię ścieków. Wykonawca może wykazać zrealizowane co najmniej dwa zadania, o których mowa wyżej, łącznie dla gospodarki wodno-ściekowej lub oddzielnie: dwa zadania dla gospodarki wodnej i dwa zadania dla gospodarki ściekowej. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4, z podaniem ich rodzaju, dat i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art.22 ust. 1 upzp.), wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 i przedłożonych dokumentów, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie stawia żadnych specjalnych wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( art.22 ust. 1 upzp.), wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nalezy wskazaćdo uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia osoby: Kierownika Budowy posiadającego : ° co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy przy realizacjach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ° uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, Kierownika robót lub majstra posiadającego: ° co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności drogowej, ° uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: (a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5, (b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawa budowlanego, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 1.3 będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art.22 ust. 1 upzp.),wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 i przedłożonych dokumentów, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia 1.3.1 Jeżeli osoby wskazane do pełnienia ww. funkcji przy realizacji zamówienia są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej i nabyły w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, mając na względzie obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego (art. 12 pkt 7 w zw. z art. 12 a Prawa budowlanego), wymagane będzie od tych osób uznanie ich kwalifikacji zawodowych oraz wstąpienie do właściwej polskiej izby samorządu zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • popartaposiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej lub środków finansowych i zdolności kredytowej - w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN , Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art.22 ust. 1 upzp.), wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 i przedłożonego dokumentu, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku : (a) zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w SIWZ Rozdział I. IDW, (b) zmiana lub konieczność dodatkowego wprowadzenia na plac budowy - podwykonawcy, (c) rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia, (d) konieczności wykonania robót nie ujętych w Przedmiarze robót [11], które wynikać będą z rzeczywistych warunków występujących w trakcie realizacji prac, a których wykonanie warunkuje dalszą realizację przedmiotu umowy lub osiągnięcie końcowego efektu ekologicznego, (e) zmiany ilości przedmiarowych robót objętych zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia, zgodnie z istotą wynagrodzenia kosztorysowego wg formuły obmiarowo-ryczałtowej, bez zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych (f) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy ze względu na brak możliwości dotrzymania terminu ukończenia rzeczowego realizacji umowy na roboty budowlane - na skutek zaistnienia _siły wyższej_ braku lub błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą Wykonawca realizuje roboty, wykopaliska archeologiczne, kolizje z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki wodno-gruntowe (rzeczywiste poziomy wód, warstwy gruntu odbiegające od zakładanych), (g) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i warunkami technologicznymi określonymi dla robót, które miałyby być wykonane w tych warunkach, (h) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu - dotyczy możliwości wydłużenia terminu realizacji zakończenia . 2. Zmiany umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego). 3. O interpretacji zdarzenia _siły wyższej_ i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Wójt Gminy Stara Kamienica w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego, umotywowanego technicznie wniosku Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stara-kamienica.bazagmin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: nieodpłatnie-ze strony internetowej; odpłatnie- w wersji papierowej- w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku z dowodem wniesienia opłaty w wysokości 250 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                      /-/ Wójt Gminy

                                                                                                                   Wojciech Poczynek

Data wytworzenia dokumentu: 13-07-2013
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Marek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2013 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1308
19 lipca 2013 11:43 (Sylwia Domańska - Mośko) - Dodanie załącznika [pb__k3.pdf] do dokumentu.
19 lipca 2013 11:22 (Sylwia Domańska - Mośko) - Dodanie załącznika [1_siwz_ii.pdf] do dokumentu.
19 lipca 2013 11:21 (Sylwia Domańska - Mośko) - Usunięcie załącznika [1_siwz_ii.pdf] z dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl