Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce

 

         Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016, poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

         Projekt  zmiany studium wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków ustaleń zmiany studium, w dniach od 07.03.2017 roku do 27.03.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica , w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi zmianami odbędzie się w dniu  w 27.03.2017 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

 

         Zgodnie z art. 11 ust. 12 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Starej Kamienicy z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17.04.2017 roku.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2017 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 1048
07 marca 2017 12:48 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [zmiana_stud_wojcieszyce_07_03_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 marca 2017 12:46 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [wojcieszyce_prognoza.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 marca 2017 09:00 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [wojcieszyce_studium.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany