Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Chromiec i Kopaniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 

 

 

 

 

Stara Kamienica, dnia 14 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Chromiec i Kopaniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/33/11 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Antoniów, Chromiec i Kopaniec, zmieniona uchwałą Nr XLVIII.305.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2013 r.  

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu oraz o publikacji na stronie internetowej: www.stara-kamienica.bipgmina.pl zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Chromiec i Kopaniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 10 kwietnia 2017 r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi te należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2017 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko należy składać do Wójta Gminy Stara Kamienica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2017 r.  Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 Wójt

(-) Zofia Świątek

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2017 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 724
22 marca 2017 08:23 Kamila Wajda - Dodanie załącznika [suikzp_starakamienica_kier_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2017 12:31 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [suikzp_starakamienica_uwar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 marca 2017 12:27 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [suikzp_starakamienica_tekst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl