Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Stara Kamienica, dnia 24 stycznia 2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Stara Kamienica

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2016.778 ze zmianami) oraz Uchwały Nr X.60.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 czerwca 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Rybnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01 lutego do 01 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, w godzinach od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy Stara Kamienica – o godz. 1200.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, każdy może wnieść uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2017r.

 

            Działając na podstawie art. 34, art. 39 ust 1, art.46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.353), zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Rybnica.

Zainteresowani mogą składać uwagi do ww. opracowania w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:

- Wójt Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41,

- e-mail: tkorkuc@starakamienica.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2017r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Stara Kamienica.

 

  1. 1.        Zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stara Kamienica
  2. 2.        Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Kamienica
  3. 3.        Zamieszczono na tablicy ogłoszeń sołectwa Rybnica

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2017 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 707
02 lutego 2017 10:44 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [stara_kamienica_zm_studium_uwarunkowania1.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2017 10:32 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [stara_kamienica_zm_studium_kierunki1.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2017 07:36 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [zalnr_1_tekst_studium.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany