Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznegowglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu BarcinekStara Kamienica, 03.01.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stara Kamienica

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 13 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędzie Gminy  Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, w godzinach pracy urzędu.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projektach planu rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy w dniu 18 stycznia 2017 r. o godzinie 11.00.

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o w/w projekcie planu miejscowego, prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu miejscowego oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wójt Gminy Stara Kamienica

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2017 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 684
13 stycznia 2017 14:01 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [uzasadnienie_stara_kamienica.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017 14:01 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_20161031.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2017 13:59 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [mpzp_barcinek_20170104_do_wylozenia_rysunek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany