Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce

 

         Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016, poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

         Projekt  zmiany studium wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków ustaleń zmiany studium, w dniach od 07.12.2016 roku do 29.12.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica , w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi zmianami odbędzie się w dniu w 16.12.2016 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

 

         Zgodnie z art. 11 ust. 12 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Starej Kamienicy z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalna terminie do 20.01.2017 roku.

  

Wójt Starej Kamienicy

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2016 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 540
08 grudnia 2016 11:06 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [zmiana_stud_wojcieszyce_06_12_2016.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2016 11:04 (Maria Dyrek) - Usunięcie załącznika [tekst_projektu_studium.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2016 14:19 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [wojcieszyce_studium_prognoza.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany