Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce

Stara Kamienica, 24 sierpnia 2015r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce

 

            Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z  późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Starej Kamienicy:

 

uchwały nr X.59.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce.

            Granice obszaru objętego zmianą studium określone są na mapie stanowiącej załącznik do w/w uchwały.

 

            Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest projekt planu dotyczący obszaru określonego w w/w uchwale. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Starej Kamienicy.

 

            Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko skutków ustaleń zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

 

Wójt Starej Kamienicy

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2015 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 922
02 września 2015 12:31 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany