Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla lądowiska, lotniska, innego miejsca przystosowanego do startów i lądowań statków powietrznych, wraz z terenami przyległymi na obszarze obrębu Kromnów, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla lądowiska, lotniska, innego miejsca przystosowanego do startów i lądowań statków powietrznych, wraz z terenami przyległymi na obszarze obrębu Kromnów, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce”

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla lądowiska, lotniska, innego miejsca przystosowanego do startów i lądowań statków powietrznych, wraz z terenami przyległymi na obszarze obrębu Kromnów, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce” , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 sierpnia 2015 r. do 13 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica,      w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu             28 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Stara Kamienica o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte         w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 października 2015 r.

Jednocześnie działając na podstawie  art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r.                o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227  z późn. zm.) zawiadamiam          o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica, prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu oraz opiniach i uzgodnieniach Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w terminie do dnia 06 października 2015r., mogą składać uwagi i wnioski   zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Stara Kamienica

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2015 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 894
23 lipca 2015 09:29 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany