Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE Wójta Starej Kamienicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lądowiska, lotniska, innego miejsca przystosowanego do startów i lądowań statków powietrznych wraz z terenami przyległymi na obszarze obrębu Kromnów, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce

      Stara Kamienica, 23.10.2015r.

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Starej Kamienicy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lądowiska, lotniska, innego miejsca przystosowanego do startów i lądowań statków powietrznych wraz z terenami przyległymi na obszarze obrębu Kromnów, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lądowiska, lotniska, innego miejsca przystosowanego do startów i lądowań statków powietrznych wraz z terenami przyległymi na obszarze obrębu Kromnów, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 2 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędzie Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica nr 41, w godzinach pracy urzędu.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w w/w projekcie zmiany planu odbędzie się w Urzędzie Gminy Stara Kamienica w dniu 30 listopada 2015 r. o godzinie 13.00.

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o w/w projekcie zmiany planu miejscowego, prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w zmiany planu miejscowego oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Starej Kamienicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wójt Starej Kamienicy

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2015 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 858
23 października 2015 13:51 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany