Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Stara Kamienica

Stara Kamienica, dn. 07.04.2015r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Stara Kamienica

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015, poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stara Kamienica uchwały Nr VI.20.2015 z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Stara Kamienica – w jego granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.  Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica nr 41 w terminie do dnia 04 maja 2015r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia w/w projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres: starakamienica@starakamienica.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica nr 41 w terminie do dnia 04 maja 2015r. i muszą zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Zofia Świątek

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2015 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 1026
07 kwietnia 2015 14:20 (Ewelina Maciuszonek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 kwietnia 2015 14:18 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany