Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wojcieszyce.

Stara Kamienica, 09.03. 2015r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wojcieszyce.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z  późn. zm.) zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy w Starej Kamienicy:

 

uchwały nr XXV.178.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wojcieszyce.

            Granice obszaru objętego projektem planu określone są na mapie stanowiącej załącznik do w/w uchwały.

 

            Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                         o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest projekt planu dotyczący obszaru określonego w w/w uchwale. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  w Starej Kamienicy.

 

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy,   w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Wójt Gminy Stara Kamienica

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2015 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 915
18 marca 2015 12:21 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany