Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICAo przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Barcinek.

Stara Kamienica, 19 sierpnia 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Barcinek.

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stara Kamienica uchwały Nr LVII.343.2014 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Barcinek.

 

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowej zmiany studium, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium na piśmie w Urzędzie Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica nr 41w terminie do dnia 15 września 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Stara Kamienica

                                                                                                                                            (-) Wojciech Poczynek

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2014 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 772
20 sierpnia 2014 11:20 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany