Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów,
Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/302/2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 listopada 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 listopada 2014 roku do 12 grudnia 2014 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica nr 41, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica pod adresem: www.stara-kamienica.bipgmina.pl

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 roku w siedzibie Urzędu Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica nr 41, o godz. 10.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu zmiany planu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 grudnia 2014 r.

 

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2, art. 23, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), a także na podstawie Uchwały Nr XLVII/302/2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 listopada 2013 r., zawiadamiam o zamieszczeniu danych o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica, a także o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 grudnia 2014 r.

 

Uwagi lub wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwaga lub wniosek powinny zawierać także oświadczenie osoby składającej dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2014 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 1091
06 listopada 2014 13:38 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [zal_graf_nr_8_mpzp_2011jpg.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2014 13:38 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [zal_graf_nr_7_mpzp_2011jpg.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2014 13:37 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [zal_graf_nr_6_mpzp_2011jpg.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany