Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie Antoniów

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   w obrębie Antoniów

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z  późn. zm.) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy w Starej Kamienicy:

 

uchwały nr LIV.335.2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Antoniów.

 

            Granice obszaru objętego projektem planu określone są na mapie stanowiącej załącznik do w/w uchwały.

 

            Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                          o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa     w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest projekt planu dotyczący obszaru określonego w w/w uchwale. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Starej Kamienicy.

 

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy    w Starej Kamienicy, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Stara Kamienica,15 lipca 2014 r                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                            (-)   Wojciech Poczynek

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2014 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 869
15 lipca 2014 10:41 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany