Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stara Kamienica

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w obrębie Stara Kamienica

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)  oraz art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z uchwałami Rady Gminy Stara Kamienica NR XXXIX.247.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. oraz NR XLII.276.2013  z dnia 25 lipca 2013 r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stara Kamienica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 lipca do 20 sierpnia 2014r.. w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica,  pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami, odbędzie się    w dniu 31 lipca 2014 r. w sali konferencyjnej (pokój nr 23) Urzędu Gminy Stara Kamienica, Stara Kamienica 41, o godz. 1200.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2014r.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: mdyrek@starakamienica.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Stara Kamienica.

 

 

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Poczynek

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2014 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 685
15 lipca 2014 10:30 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany