Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIEo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Stara Kamienica, dnia 22 kwietnia 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1
i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o publikacji na stronie internetowej
www.stara-kamienica.bipgmina.pl części projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem wyłożenia jest rysunek zmiany studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego, na którym obszary będące przedmiotem ponownego wyłożenia zaznaczono poprzez obwiedzenie linią koloru fioletowego. Pozostała część rysunku zmiany studium nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia. Część tekstowa zmiany studium nie jest przedmiotem wyłożenia. Z planszą Kierunki zagospodarowania przestrzennego w skali 1:10000 będącą przedmiotem wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Urzędu.

Wyłożenie będzie miało miejsce w dniach od 5 maja 2014 r. do 26 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 647 , ze zm.), osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 16 czerwca 2014 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko należy składać do Wójta Gminy Stara Kamienica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2014 r.  Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wójt Gminy

Stara Kamienica

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2014 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 1106
23 kwietnia 2014 07:40 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [rys_kier_suikzp_2wyl_maly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 kwietnia 2014 07:37 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [pos_sdjs002.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 kwietnia 2014 13:14 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [rysunek.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany