Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 46 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam:

-      o podjęciu przez Radę Gminy Stara Kamienica uchwały Nr XLVII/302/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/92/11 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 sierpnia 2011 r., opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 17.11.2012 r. Nr 234 poz. 4057,  wyłącznie w zakresie zmiany maksymalnej liczby kondygnacji (z jednej na dwie), ustalonej w § 15 ust. 2 pkt 5 lit. a oraz w §16 ust. 2 pkt 4 lit a ww. uchwały;

-      o wszczęciu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu i podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono wyżej wymienioną uchwałę.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowych spraw oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz z zakresu ochrony środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica nr 41 w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Stara Kamienica

 

 

Wójt Gminy Stara Kamienica

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2014 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 1082
23 stycznia 2014 11:50 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany