Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

wykaz nr 4/17 nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 

                                                                                                                                          


W Y K A Z  NR 04/17

            Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2147), Wójt Gminy Stara Kamienica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy :

 

 

Lp

Nr ewid.

nieruchomości

Pow. nieruchomości

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Forma sprzedaży

nieruchomości/ dzierżawy

1.

 

 

 

 

 

48/2

0,28 ha

Stara Kamienica

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica nieruchomość położona jest na  terenie  oznaczonym symbolem UR – warsztatów rzemieślniczych. Ustala się gabaryty nowej zabudowy – dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe, dachy dwuspadowe symetryczne. W głębi posesji dopuszcza się sytuowanie parterowych garaży  boksowych i  warsztatów   - wpisanym w obszar oznaczony symbolem 22M,U – obszar w środkowej części wsi – zainwestowany w części północnej i wschodniej – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług lub/i zabudowy mieszkano -usługowej .

JG1J/00075946/7..

Działka niezabudowana, w części skarpa. Położona przy nasypie kolejowym. Częściowo użytkowana jako ogródki warzywne. Działka obciążona jest nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością  polegającą na prawie przejścia i przejazdu  do działek nr 602/1 i 602/3

58.270,00 zł + podatek VAT 23%

 Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

2.

106/4

0,75 ha

Kopaniec

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Kopaniec działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem  8US – sport, rekreacja i turystyka..

 

JG1J/00080736/0

Działka niezabudowana, teren płaski z dostępnym z drogi o nawierzchni asfaltowej.

Roczny czynsz dzierżawny 9 na cele rolne)  -225,00 zł

zwolniony z podatku VAT.

 

Oddanie w dzierżawę

 na okres trzech lat, na cele rolne.

3.

10

0,46 ha

Stara Kamienica

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 34W – projektowane ujęcie wód podziemnych składające się z dwóch studni wierconych (działki nr 10 i 12/4) wygrodzonych w promieniu 10 m – w granicach strefy ochrony bezpośredniej.

JG1J/00086582/7

Na działce znajduje się ujęcie wody – studnia wiercona . dzierżawa dot. 54m2.

Czynsz dzierżawny roczny -10,80 zł

Oddanie w dzierżawę

 na okres 5  lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości opisanej                                               w niniejszym wykazie przysługuje osobie,  która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;
  • jest poprzednim  właścicielem zbywanej nieruchomości  pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą

 jeżeli  złoży wniosek    o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

UWAGA – nieruchomości objęte niniejszym wykazem będą zbywane na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt    i staraniem nabywcy – Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji i koszty związane  z przeniesieniem własności.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149.

Stara Kamienica, 11 października  2017r.

                                                                                                         

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2017 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 980
11 października 2017 14:47 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany