Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy zobacz archiwum »

wykaz nr 05/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawyW Y K A Z  NR 05/16

            Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015r.1774     z póź.zm.), Wójt Gminy Stara Kamienica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy :

 

 

Lp

Nr ewid.

nieruchomości

Pow. nieruchomości

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Forma sprzedaży

nieruchomości/ dzierżawy

1.

 

 

 

 

 

12/5

5,05 ha

Stara Kamienica

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica nieruchomość  oznaczona jest symbolem  R,RM –

Obszary rolne, na których dopuszcza się zachowanie istniejącej i sytuowanie nowej zabudowy siedliskowej, na nieruchomościach o powierzchni co najmniej 5000m.

JG1J/00088013/2

Nieruchomość niezabudowana, użytkowana na cele rolne.

Roczny czynsz – 1.501,50 zł

Oddanie w dzierżawę na okres 29 lat - bezprzetargowo

2.

26/3

0,42 ha

Barcinek

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek nieruchomość  oznaczona jest symbolem  R,RM –

Obszary rolne, na których dopuszcza się zachowanie istniejącej i sytuowanie nowej zabudowy siedliskowej, na nieruchomościach o powierzchni co najmniej 50000m.

JG1J/00080066/2

Nieruchomość niezabudowana, nie użytkowana.

Roczny czynsz – 126,00 zł

Oddanie w dzierżawę na okres 29 lat - bezprzetargowo

3.

80/1

0,3966

Stara Kamienica

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica nieruchomość  w części oznaczona jest symbolem  10M  - częściowo zabudowany teren zainwestowania wiejskiego; istniejąca zabudowa – do zachowania. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych lub/i usługowych i w części oznaczona symbolem R,RM – obszary rolne, na których dopuszcza się zachowanie istniejącej i sytuowanie nowej zabudowy siedliskowej, na nieruchomościach o powierzchni co najmniej 5000m.

JG1J/00085878/2

Nieruchomość użytkowana jest na cele rolne. Na działce zlokalizowane są komórki i garaże.

1.Roczny czynsz na cele uprawy warzyw ;do pow. 700m2 – 0,20 zł za 1 m2.

Na cele rolne powyżej 701 m2 – 0,03 zł za 1 m2..

2.Miesięczna stawka czynszu za grunt pod garażami 0,50 zł  netto za 1 m2.

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości opisanej   w niniejszym wykazie przysługuje osobie,  która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;
  • jest poprzednim  właścicielem zbywanej nieruchomości  pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą

 jeżeli  złoży wniosek    o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

UWAGA nieruchomości objęte niniejszym wykazem będą zbywane na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt  i staraniem nabywcy – Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji i koszty związane  z przeniesieniem własności.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149.

Stara Kamienica,  26 lipca 2016r.

                                                                                                                                                                         

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2016 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 567
26 lipca 2016 13:15 Maria Dyrek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl