Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy zobacz archiwum »

wykaz 04/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

        

 

Załącznik do zarządzenia nr 37/20016

Wójta Gminy Stara Kamienica

z dnia 19 lipca 2016  roku

 

W Y K A Z  NR 04/16

            Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015r.1774  z póź.zm.), Wójt Gminy Stara Kamienica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy :

 

 

Lp

Nr ewid.

nieruchomości

Pow. nieruchomości

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Forma sprzedaży

nieruchomości/ dzierżawy

1.

 

 

 

 

 

349/2

0,09 ha

Wojcieszyce

Nieruchomość położona jest na terenie, który  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MII – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności.

JG1J/00080738/4

Działka niezabudowana, położona wśród zabudowań mieszkalnych  i zagrodowych. Teren działki od drogi to skalista skarpa, wyżej teren bardziej łagodny. Dostęp komunikacyjny tylko w miejscu skalistej skarpy do drogi o nawierzchni asfaltowej

 

25.000,00 zł zwolnione z podatku VAT

Przetarg ustny nieograniczony

2.

48/4

0,1303 ha

Barcinek 8 – lokal mieszkalny nr 1

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 24M,U – Obszary istniejącej zabudowy usługowej i mieszkaniowej – do zachowania.

JG1J/00088015/6

Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze budynku i składa się z : pokoju i kuchni  o łącznej pow. 29,2 m2 i pomieszczenia przynależnego – pom. gospodarcze w budynku gospodarczym o pow. 9,4 m2. WC wspólne na korytarzu.

Udział w częściach wspólnych 10,16%.

29.520,00 zł zwolnione z podatku VAT.

bezprzetargowe na rzecz aktualnego najemcy

3.

567/1

0,1123 ha

Rybnica 166B – lokal mieszkalny nr 4

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Rybnica nieruchomość położona jest na terenie zainwestowania wiejskiego  oraz obiekty produkcji i obsługi rolnictwa – do zachowania.

 

JG1J/00043076/4

Lokal mieszkalny nr 4  położony  jest na  I piętrze z budynku  mieszkalno gospodarczego  i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i pomieszczenia gospodarczego o łącznej pow. 46,57 m2 . do lokalu przynależy komórka lokatorska nr 4 o pow. 33,15 m2. Udział w częściach wspólnych 18,59%.

50.110,00 zł zwolnione z podatku VAT.

bezprzetargowe na rzecz aktualnego najemcy

4.

część dz. nr 212

56 m2

Rybnica

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Rybnica nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 13M- niewielkie obszary zainwestowania wiejskiego w przewadze zabudowane; istniejąca zabudowa – do zachowania. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na działkach  plombowych – parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych lub/i usługowych, ewentualnie z poddaszami użytkowymi. Dachy dwuspadowe symetryczne.

JG1J/00080735/3

Na nieruchomości  posadowiony jest obiekt budowlany – komórki gospodarcze.

miesięczny czynsz dzierżawny – 28,00 zł + podatek VAT

Oddanie w dzierżawę

 na rzecz aktualnego dzierżawcy

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej wyżej ustawy pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości opisanej                         w niniejszym wykazie przysługuje osobie,  która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;
  • jest poprzednim  właścicielem zbywanej nieruchomości  pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą

 jeżeli  złoży wniosek    o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

UWAGA nieruchomości objęte niniejszym wykazem będą zbywane na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt  i staraniem nabywcy – Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji i koszty związane  z przeniesieniem własności.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149.

Stara Kamienica,  19 lipca 2016r.

                                                                                                                                                                         

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2016 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 454
19 lipca 2016 11:49 Maria Dyrek - Usunięcie załącznika [i__n__f__o__r__m__a__c__j__awykaz_3.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2016 11:49 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [i__n__f__o__r__m__a__c__j__awykaz_3.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2016 11:48 Maria Dyrek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl