Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XIV.92.2015 z dnia 30 października 2015r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XIV.92.2015

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30 października 2015 r.

 

 

                                   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 2015r. poz.1515.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn.zm.) oraz pkt 1 i pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.(M.P.  z 2015r. poz.735) uchwala się, co następuje

 

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Stara Kamienica:                                                                         

                                                                                                                      

1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

-        od 1 m² powierzchni użytkowej,

-----------------------------------------------------

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

-        od 1 m² powierzchni użytkowej

------------------------------------------------------

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

-        od 1 m² powierzchni  użytkowej

------------------------------------------------------

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego

    – od 1 m² powierzchni użytkowej

 

0,75 zł

 

 

 

 

 

22,86 zł.

 

 

 

 

10,68 zł.

 

 

 

 

 

4,65 zł.

 

 

 

 

 

7,68 zł.

2. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu  na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

            -   od 1 m² powierzchni,

------------------------------------------------------

b) pod wodami powierzchniowymi stającymi lub wodami powierzchniowymi płynących jezior i zbiorników sztucznych

-        od 1 ha powierzchni,

-----------------------------------------------------

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego

-        od 1 m² powierzchni .

 

 

 

 

0,89 zł.

 

 

 

 

 

4,58 zł.

 

 

 

 

0,40 zł.

3. od budowli-  od wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i  ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych.

 

2%

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr LIX.359.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 września 2014 r. roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/Jolanta Kuczewska

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2015 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 400
10 listopada 2015 14:13 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [92.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 14:12 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 13:30 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany