Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XIV.91.2015 z dnia 30 października 2015r. - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XIV.91.2015

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30 października 2015 r.

 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015r. poz.1515.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Stara Kamienica uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty                             za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty                            za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stara Kamienica, zwanej dalej „deklaracją”, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Ustala się, że deklarację o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokość opłaty.

 

§ 3.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie Gminy Stara Kamienica osobiście, przesyłać pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji na adres: sekretariat@starakamienica.pl w obu przypadkach załącznik musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

 

§ 5.

Traci moc uchwała nr XL.257.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29.05.2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

/-/Jolanta Kuczewska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2015 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 456
10 listopada 2015 14:11 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [91.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 14:10 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [91zal_do_udeklaracja_2015.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 14:10 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany