Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XIV.93.2015 z dnia 30 października 2015r. - w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała nr XIV.93.2015

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30 października 2015 r.

 

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r. poz.1515) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) i art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.)

Rada Gminy Stara Kamienica uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Określa się następujące wzory formularzy :

 

1)  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych, i lasach

     (załącznik nr 1);

2)  Deklaracja na podatek od nieruchomości (załącznik nr 2);

3)  Deklaracja na podatek rolny (załącznik nr 3);

4)  Deklaracja na podatek leśny (załącznik nr 4).

                                                                                  

§ 2

 

Określa się następujące wzory załączników do formularzy podatkowych:

       1) załącznik nr 5  dotyczący współwłaścicieli,

       2) załącznik nr 6 do informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach dotyczący ilości posiadanych działek

       3) załącznik nr 7 do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący posiadania większej liczby nieruchomości,

      4) załącznik nr 8 do deklaracji na podatek rolny i leśny dotyczący posiadania większej liczby działek

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała nr  XLI/267/05 z dnia 23 listopada 2005  roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do poboru podatku od 1 stycznia 2016 roku

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/Jolanta Kuczewska

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2015 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 497
10 listopada 2015 14:23 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [93zal8_do_deklaracji_na_podatek_rolny_i_lesny_dotyczacy_posiadania_wi ekszej_liczby_dzialek.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 14:22 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [93zal_7_do_deklaracji_na_podatek_od_nieruchomosci_dotyczacy_posiadani a_wiekszej_liczby_dzialekxls.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 14:22 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [93zal__6__do_informacji_o_nieruchomosciachgruntach_i_lasadch_dotyczac y_ilosci_posiadanych_dzialek.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany