Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XIV.90.2015 z dnia 30 października 2015r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIV.90.2015

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30 października 2015 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015r. poz.1515) oraz art. 6l ust. 1 i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399  z późn. zm.) Rada Gminy Stara Kamienica uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXI.218.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stara Kamienica zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką lub przelewem”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

/-/Jolanta Kuczewska

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2015 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 447
10 listopada 2015 14:08 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [90.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 14:05 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 13:30 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany