Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XIV.89.2015 z dnia 30 października 2015r. - w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIV.89.2015

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30 października 2015 r.

 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art 41 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t.j..Dz. U. 2015r. poz. 1515) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r., poz. 87) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za jeden pojemnik z odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 21,00 zł za pojemnik o poj. 0,12 m3.

 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za jeden pojemnik z odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 42,00 zł za pojemnik  o poj. 0,12 m3.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

 

§ 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

/-/Jolanta Kuczewska

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2015 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 370
10 listopada 2015 14:04 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [e209acfc1ded43399447f77a6c177f91.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 14:04 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2015 13:29 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany