Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Decyzje Środowiskowe zobacz archiwum »

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego

Stara Kamienica, 21. 12. 2016r.

RRG.OŚ.7627/2/16

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.2016.23  oraz  art. 46a ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia  października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko ( Dz.U z 2016, poz.353 z późn. zm.),

Z a w i a d a m i a m

że na wniosek Pana Jarosława Podolskiego, reprezentującego firmę BIOKLAR Zakład Budowy Oczyszczalni Scieków  z siedzibą w Jeżowie Sudeckim  przy ul. Klonowej 13, działającego w imieniu Gminnego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Kamienica Sp. z o.o., 58-512 Stara Kamienica 149a złożony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mała Kamienica dnia 21.12.2016r.   roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

 

Zgodnie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2016, poz.353 z późn. zm) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się                                   po zaopiniowaniu i uzgodnieniu z następującymi organami:

-       Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu;

-       Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jeleniej Górze.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych             od organu.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o uprawnieniach wynikających z art.              10 k.p.a polegających na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu

Wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym jego etapie, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 33 § 1 pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana  wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele                                 i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica pok. nr 16, w godz. od 800 do 1500, tel. 75-75-14-278.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
  2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości Mała Kamienica,
  3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica

     

 

 

Sprawę prowadzi:

Sylwia Domańska-Mośko

Tel. 75-75-14-278

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2017 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 261
05 stycznia 2017 13:58 Ewelina Maciuszonek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl