Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Decyzje Środowiskowe zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica dotyczące sprawy: "Poszukiwanie polimetalicznego złoża w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów w gminie Stara Kamienica"

                                                                                                                    Stara Kamienica, dnia 04.03.2016r.

 

RRG.OŚ.7627/3-79/2011/1-1/2016          

 

 

 OBWIESZCZENIE

  WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

 

                Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. 2013.267 ) w związku z art. 74. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235. ze zm.)

                Wójt Gminy Stara Kamienica zawiadamia strony postępowania, że stosownie do Wyroku  Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10.11.2015r. Sygn. Akt II SA/Wr 222/15 oraz Postanowienia  Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13.10.2015r.  sygn. Akt II OW 49/15  dokonano przekazania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu do dalszego prowadzenia jako ustawowo nowemu organowi właściwemu rzeczowo i miejscowo sprawę  z wniosku  European Resources Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu o wydanie decyzji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia wnioskowanego przez w/w inwestora pod nazwą : „ Poszukiwanie polimetalicznego złoża w obszarze koncesyjnym Kopaniec – Kromnów w gminie Stara Kamienica”.

                Stosownie do art. 49 KPA, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Z treścią powyższego pisma  Wójta Gminy Starej Kamienicy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica w godzinach pracy Urzędu Gminy. Pok. nr 16

 

                                                                                                                            /-/ Wójt Gminy

                                                                                                                             Zofia Świątek

 

 

 

Otrzymują: ( 1 – 2 – do wywieszenia na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni ):

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Stara Kamienica
  2. Biuletyn Informacji Publicznej  
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2016 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 342
08 marca 2016 09:34 Ewelina Maciuszonek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl