Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Protokoły z sesji Rady Gminy zobacz archiwum »

II/06

Protokół nr II/06

z sesji Rady Gminy Stara Kamienica odbytej w dniu 5 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.


Lista radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do niniejszego protokółu.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewskao godz. 14.00 otworzyła II sesję Rady Gminy Stara Kamienica i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowaniu prawomocnych decyzji.
Następnie w/w przedstawiła porządek obrad sesji.

Po przedstawieniu porządku obrad sesji radny Ignacy Krzyżak poprosił o ujęcie w porządku obrad sesji po pkt.6, punkt „7.zapytania i wnioski”.
W/w propozycja została przyjęta bez uwag.

Po wprowadzeniu zmian porządek został przyjęty przez 13 radnych jednogłośnie następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Wybór sekretarza obrad sesji.
3. Informacja radnych o działalności w Radzie Powiatu.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do składu komisji oświaty, kultury i zdrowia rady gminy Stara Kamienica.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Stara Kamienica.
7. Zapytania i wnioski radnych.
8. Podjęcie wniosków zwyczajnych i uchwał (protokół sekretarza obrad).
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad.3

Na sekretarza obrad dzisiejszej sesji został wybrany przez radnych (13) - jednogłośnie radny Ignacy Krzyżak, który wyraził zgodę.Ad.4

Na wstępie tego punktu przewodnicząca rady gminy Jolanta Kuczewska wręczyła Wojciechowi Poczynkowi zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kamienicy z dnia 13 listopada 2006 r. stwierdzające, że w wyborach, które odbyły się dnia 12 listopada 2006 r. Pan Wojciech Poczynek wybrany został Wójtem Gminy w Starej Kamienicy.
W związku z powyższym w/w przewodnicząca poinformowała, że na podstawie art.29a.ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U 2001 nr.142, poz.1591 z późn.zm./ objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:
„Obejmując urząd wójta gminy Stara Kamienica, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”

Po zapoznaniu się z powyższą treścią ślubowania Wojciech Poczynek wypowiedział słowo „ślubuję”
Zaświadczenie GKW z dn. 13.11.2006 r. w załączeniu do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Na wstępie omawianego punktu przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany składu stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Ww poinformowała, że złożyła rezygnację z członkostwa w komisji oświaty. Na poprzedniej sesji była zgłoszona kandydatura radnej Katarzyny Andrzejewskiej, która wyraziła zgodę. Dzisiaj radna K.Andrzejewska również wyraża zgodę na powołanie jej w skład powyższej komisji.
Po zapoznaniu się z powyższym projektem nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych – jednogłośnie.

Rada Gminy w uchwale nr Nr I /5 /06 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia w § 1 w ust.1 ze składu komisji odwołała Jolantę Kuczewską, a powołała Katarzynę Andrzejewską.

Uchwała w załączeniu.

Ad. 6
W tym punkcie skarbnik gminy Dorota Łazarewicz przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.
Komisja budżetowa wydała pozytywną opinię do proponowanych zmian.
Po przeanalizowaniu powyższych zmian i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych – jednogłośnie.
Rada Gminy dokonała zmian do budżetu gminy na 2006 r. zgodnie z załączoną uchwałą.
Rada Gminy zwiększyła dochody z przyznanej rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów o kwotę 20.000 zł.
Rada Gminy zwiększyła wydatki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz na drobne naprawy uszkodzonych dróg na terenie gminy w kwocie 20.000 zł.
Uchwała w załączeniu.

Ad.7

Zapytania i wnioski radnych zgłosili:
Radny Ignacy Krzyżak – w październiku br. mieszkańcy otrzymali pismo z urzędu gminy o podanie sposobu usunięcia eternitu z pokryć dachowych. Pytają się czy będzie refundacja. Na własny koszt nikt nie chce usuwać tego eternitu.
Wójt gminy – mamy w obowiązku całą gminę zinwentaryzować. Jednak nie zawsze należy ściągać eternit. Można go pokryć odpowiednią farbą.
Sylwia Domańska-Mośko kier. Ref. Rozwoju gospo.w urzędzie gminy w Starej Kamienicy poinformowała, że na dzień dzisiejszy urząd gminy musi posiadać informację ile na terenie gminy znajduje się eternitu. Utylizacją musi się zająć właściciel. W budżecie gminy staramy się przewidzieć finanse na pomoc w utylizacji.
Radny Jan Żukowski – dlaczego przestano wiercić studnię w Małej Kamienicy.
Zofia Świątek sekretarz gminy – musieliśmy uzupełnić dokumentację, będzie kontynuowane wiercenie tej studni.
Radna Katarzyna Andrzejewska – co dalej z oświetleniem ulicznym w Chromcu.
Kier. Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy - Zakład Energetyczny w Jeleniej Górze dokonywał naprawy oświetlenia. Myślę, że do 24 grudnia br będzie dokończona naprawa.
Radny Władysław Czerwiński – zgłosił naprawę mostu w Starej Kamienicy w kierunku Rybnicy. Most ten po powodzi sierpniowej jest bardzo uszkodzony. Jak jadą duże samochody, to bardzo się trzęsie. Kamienie się ruszają.
Wójt gminy – most ten należy do dróg powiatowych. Jest zgłoszony już do naprawy będziemy interweniować o najszybszą naprawę.

( na salę obrad wszedł radny Zbigniew Lipiński. Aktualnie w sesji uczestniczyło 14 radnych).

Radny Waldemar Wcześniak zgłosił pilną naprawę dziury na drodze w kierunku z Kromnowa do Wojcieszyc.
Wójt Gminy odcinek tej drogi jest zgłoszony do Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze.
Radna Zofia Żurawska – w Starej Kamienicy koło szkoły obok przystanku PKS należy postawić zakaz parkowania innych samochodów. Zakład LBF w Starej Kamienicy podstawia na przystanku duże samochódy w celu przeładunku złomu. Samochody te zasłaniają widoczność.
Wójt Gminy – natychmiast powiadomimy zarządcę tej drogi. To oni odpowiadają za ruch drogowy.
Radny Andrzej Dziekański – czy jest przewidziany remont mostu koło byłego sanatorium i czy będzie zrobione oświetlenie drogi na tzw.”Łące” w Barcinku.
Wójt Gminy – remont mostu w Barcinku jest ujęty na kolejne lata jak i oświetlenie.
Radna Bożena Mielniczuk – co dalej z autobusem linii nr „8” w Wojcieszycach.
Wójt Gminy – kurs tego autobusu kończy bieg na skrzyżowaniu w Wojcieszycach. MZK twierdzi, że nie ma osób chętnych na dojazd do górnych Wojcieszyc. Do MZK nie dopłacamy już pieniędzy. Aktualnie prowadzone są rozmowy z Firmą KRY-CHA, aby kurs autobusów był prowadzony w niedzielę. Prosi się radnych o zgłaszanie propozycji do zmian kursu na niedzielę oraz w innych dniach.
Radna Renata Malinowska – Firma KRY-CHA ma bardzo małe busy. Nie zawsze dzieci się mieszczą w nich.
Wójt Gminy – zwrócę uwagę na te fakty.
Radny Jan Kuśnierewski – powinniśmy brać opłatę od MZK za korzystanie z przystanków.
Jolanta Kuczewska przewodn RG – myślę,ze wspólnie wypracujemy działalność autobusów na naszym terenie.
Jolanta Kuczewska – co dalej ze zborem ewangelickim w Wojcieszycach. Niszczeje, lecą dachówki z dachu.
Radny Zbigniew Lipiński – w ub. roku Rada Gminy przekazała budynek zboru ewangelickiego dla parafii Wojcieszyce, na ich prośbę, a teraz chcemy go remontować?
Wójt Gminy – za zbór odpowiada gmina. Musimy się wspólnie zastanowić, co dalej z tymi budynkami.
Na tym zakończono omawianie tego punktu.

Ad.8

W tym punkcie sekretarz obrad Ignacy Krzyżak odczytał protokół z podjętych uchwał. Rada Gminy nie podjęła wniosków.
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

Ustawowy skład Rady Gminy Stara Kamienica wynosi - 15 radnych.

1. Uchwała nr II /8/06 – w sprawie zmiany składu stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych – jednogłośnie.
2. Uchwała nr II /9/06 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych – jednogłośnie.

Odczytany protokół został przyjęty bez uwag.

Ad. 9

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska zamknęła II sesję Rady Gminy Stara Kamienica.

Obrady sesji toczyły się od godz. 14.00 do godz.16.10.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-)Jolanta Kuczewska

protokółowała:
B. Sawicka

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1622
12 marca 2008 23:05 Adam Spolnik - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl