Protokoły z sesji Rady Gminy

III/06


Protokół nr III/06

z sesji Rady Gminy Stara Kamienica odbytej w dniu 19 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

Lista radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do niniejszego protokółu.

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska o godz. 14.00 otworzyła III sesję Rady Gminy Stara Kamienica i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowaniu prawomocnych decyzji.
Następnie w/w przedstawiła porządek obrad sesji.

Po przedstawieniu porządku obrad sesji ww poprosiła o wprowadzenie do porządku rozpatrzenie pisma - zażalenia złożonego przez Pana Józefa Kowalskiego.

W/w propozycja została przyjęta przez 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Po wprowadzeniu zmian porządek został przyjęty przez 13 radnych jednogłośnie następująco:

1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Wybór sekretarza obrad sesji.
3. Informacja radnych o działalności w Radzie Powiatu.
4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Stara Kamienica.
5. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz zasad udzielania bonifikat przy ich sprzedaży.
6. Wniosek w sprawie pisma - zażalenia złożonego przez Pana Józefa Kowalskiego.
7. Informacja o pracy wójta gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Zapytania i wnioski – odpowiedzi.
9. Przyjęcie protokółu z sesji nr I i II.
10. Podjęcie wniosków zwyczajnych i uchwał (protokół sekretarza obrad).
11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 2

Na sekretarza obrad dzisiejszej sesji został wybrany przez radnych (15) - jednogłośnie radny Zbigniew Lipiński, który wyraził zgodę.

Ad. 4

W tym punkcie skarbnik gminy Dorota Łazarewicz przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.
Komisja budżetowa wydała pozytywną opinię do proponowanych zmian.
Po przeanalizowaniu powyższych zmian i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych – jednogłośnie.
Rada Gminy dokonała zmian do budżetu gminy na 2006 r. zgodnie z załączoną uchwałą.
Uzasadnienie:
1. Zwiększa się dochody z tytułu:
- realizacji sprzedaży mienia gminy (lokal użytkowy, działki) -111.000 zł
- otrzymania uzupełnienia subwencji ogólnej – 12.107 zł
2. Zwiększa się wydatki z tytułu:
- kosztów nadzoru i dokumentacji związanej z usuwaniem skutków powodzi na drogach i mostach w kwocie 25.000 zł
- uzupełnienie brakującej kwoty po przetargu na inwestycję „Remont mostu do Młyna Polnego” – 23.914 zł
- uzupełnienie kwoty na koszty wyceny nieruchomości do sprzedaży – 11.410 zł
- kosztów orzeczenia technicznego budynków uszkodzonych podczas powodzi – 2 000 zł
- uzupełnienie kwoty na wydatki bieżące gminy – 21.228zł
- wydatki obsługi świadczeń rodzinnych – 3.670 zł
- kosztów dokumentacji inwestycji „Rozbudowa SP Barcinek” – 3.900 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6060 na § 6050
- uzupełnienia środków na dowóz uczniów do szkół – 40.000 zł
- uzupełnienia środków na energię i remonty bieżące oświetlenia ulicznego – 11.835 zł
- uzupełnienia środków na wydatki bieżące na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (z niewykorzystanej dotacji) - 3.800 zł
3. Zmniejsza się wydatki z tytułu:
- zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6060 na § 6050 – 100.000 zł
- niewykorzystanych środków na planach zagospodarowania przestrzennego – 20.000 zł
- przeniesienia środków z dotacji na wydatki bieżące na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 3.800 zł
Uchwała w załączeniu.

Ad.5

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz zasad udzielania bonifikat przy ich sprzedaży odczytała przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska.
Wójt Gminy Wojciech Poczynek wyjaśnił, że na podstawie uchwały XXXVIII/241/05 z dnia 31.08.2005 r.(bonifikata 80%)- sprzedano na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne, dla czwartego lokalu jest przygotowana dokumentacja. Podjęcie zmiany uchwały wprowadzającej możliwość udzielania bonifikaty 99% (nabywca zapłaci 1% ceny mieszkania) zwiększy popyt na zakup mieszkań. W kilkunastu budynkach stanowiących współwłasność znajdują się pojedyncze mieszkania, które stanowią własność gminy ( mieszkania w budynkach sprzedano za 1% ceny). Zbycie ostatnich mieszkań w tych budynkach pozwoli na zniesienie współwłasności z gminą, a współwłaściciele (osoby fizyczne)) zakładając wspólnotę mieszkaniową będą we własnym zakresie i na własny koszt zarządzać nieruchomością (m.in. będą sami decydować o remontach).

Zapytania zgłosili radni:
Ignacy Krzyżak – czy są złożone podania o wykup takich mieszkań.
Wójt gminy – tak są już takie podania złożone.
Władysław Czerwiński – ile jest takich mieszkań, które można sprzedać.
Wójt gminy – jest 90 mieszkań.
Jan Żukowski komisja socjalno mieszkaniowa wydała opinię pozytywną do ww projektu uchwały.
Po zapoznaniu się z powyższym i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych – jednogłośnie.

W uchwale nr XXXVIII /241/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz zasad udzielania bonifikat przy ich sprzedaży Rada Gminy wprowadziła następujące zmiany:
§ 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Wyraża się zgodę na udzielanie przez Wójta Gminy bonifikat od ceny ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego lub komunalnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w następującej wysokości:
- 99%- w przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny nabycia
- 70 %- w przypadku rozłożenia zapłaty całej ceny nabycia na raty”
Uchwała w załączeniu.

Ad.6

Na wstępie omawianego punktu przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska odczytała pismo - zażalenie p. Józefa Kowalskiego z dnia 27 listopada 2006 r. złożone do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze zawierające m.in. zarzuty dotyczące nieprawidłowości w działaniu Wójta Gminy Stara Kamienica.
Kopia pisma w załączeniu.
Wobec powyższego ww przewodnicząca postawiła wniosek do Rady Gminy z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.
Wniosek został przyjęty przez 15 radnych – jednogłośnie. Wniosek w załączeniu.

Po zapoznaniu się z powyższym przewodnicząca RG postawiła następujący wniosek:

Na podstawie art.223 § 1 k.p.a. Rada Gminy Stara Kamienica stwierdza, że jest organem właściwym do rozpatrzenia ww pisma – zażalenia Pana Józefa Kowalskiego zam.Rybnica 83 i przekazuje do Komisji Rewizyjnej w celu zbadania zasadności zarzutów przedstawionych w skardze i przygotowania stanowiska w tej sprawie na sesję Rady Gminy.
Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych – jednogłośnie.

Wniosek do komisji rewizyjnej w załączeniu.

Ad.7

W tym punkcie analizowano informację o pracy wójta gminy w okresie międzysesyjnym.

Zapytania zgłosili radni:
Katarzyna Andrzejewska – co dalej z oświetleniem ulicznym w Chromcu.
Wójt gminy – oświetlenie drogowe będzie funkcjonować. Zakład Energetyczny powiadomił, że nie mógł wcześniej zrobić tego oświetlenia.
Władysław Czerwiński powiedział, że mieszkańcy zgłaszają wiele skarg na Firmę, która prowadzi inwestycję wodociągową w Starej Kamienicy.
Wójt gminy poinformował, że nie miał takiego zgłoszenia, niemniej jednak wyjaśni zgłoszone uwagi. Inwestycja jeszcze trwa. Gdy inwestycja będzie zakończona , to poprosi Radę Gminy o udział w odbiorze.

Informacja o racy wójta w załączeniu.

Ad.8

Zapytania i wnioski radnych zgłosili:
Jolanta Kuczewska – zgłosiła wniosek o ujęcie drogi nr 161 w Wojcieszycach do budżetu na 2007 r. Droga ta jest bardzo zniszczona i wymaga natychmiastowego remontu, gdyż stwarza zagrożenie dla mieszkańców, którzy z niej korzystają.
Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, przeciw – 0, od głosu wstrzymało się – 3 radnych.
Wniosek o rozebranie części budynku gospodarczego znajdującego się w Wojcieszycach nr 156 bezpośrednio przylegającego do drogi powiatowej nr 2647 D. Demontaż części budynku poprawi w znacznej części bezpieczeństwo korzystania z tejże drogi.
Wniosek został przyjęty przez 15 radnych – jednogłośnie.
Władysław Czerwiński zgłosił wniosek o zobowiązanie wójta do podjęcia działań w sprzedaży mieszkań komunalnych w związku z brakiem zainteresowania przez mieszkańców.
Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przeciw – 2, od głosu wstrzymało się – 11 radnych. Wniosek nie przyjęto.
Radni sołectwa Stara Kamienica (W.Czerwiński, Zofia Żurawska, I.Krzyżak, G.Stefanowicz) postawili wniosek z prośbą do wójta o uzyskanie zezwolenia od konserwatora zabytków na oczyszczenie muru riun zamku od strony placu zamkowego w Starej kamienicy. Źródło finansowania prace społeczne pod nadzorem.
Wniosek został przyjęty przez 15 radnych – jednogłośnie.
Waldemar Wcześniak postawił wniosek o sfinansowanie zainstalowania progów zwalniających na drodze gminnej w Kromnowie koło p. Bilińskiego.
Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przeciw – 1, od głosu wstrzymało się – 13 radnych. Wniosek nie przyjęty.
Na tym zakończono omawianie tego punktu.

Ad.9

W tym punkcie radni głosowali nad przyjęciem protokółu z sesji nr I i II.
Ww protokóły zostały przyjęte bez uwag jednogłośnie (15) przez radnych.

Ad.10

W tym punkcie sekretarz obrad Zbigniew Lipiński odczytał protokół z podjętych wniosków i uchwał.
Rada Gminy podjęła wnioski jak w załączonym protokóle oraz następujące uchwały:


Ustawowy skład Rady Gminy Stara Kamienica wynosi - 15 radnych.

1. Uchwała nr III/10/06 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych – jednogłośnie.
2. Uchwała nr III /11/06 – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz zasad udzielania bonifikat przy ich sprzedaży.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 1, nikt wstrzymał się od głosu.
Odczytany protokół został przyjęty bez uwag.

Ad. 11

Przed zakończeniem obrad sesji przewodnicząca Rady Gminy przekazała następujące informacje dla radnych:
radni powinni wykonać skrzynki umożliwiające listonoszom dostarczanie przesyłek pocztowych,
do dnia 27.12.br. należy złożyć oświadczenia majątkowe,

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Kuczewska zamknęła III sesję Rady Gminy Stara Kamienica.
Ww złożyła wszystkim życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz podziękowała Szkole Podstawowej z Wojcieszyc za przekazanie stroików świątecznych.

Obrady sesji toczyły się od godz. 14.00 do godz.16.10.
protokółowała:
Bożena Sawicka
podins.ds rady gminy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1509
12 marca 2008 23:05 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany