Protokoły z sesji Rady Gminy

Protokół nr L/06


Protokół nr L/06

z sesji Rady Gminy Stara Kamienica odbytej w dniu 28 lipca 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.


Lista radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kuśnierewski o godz. 16.00 otworzył L sesję Rady Gminy Stara Kamienica i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowaniu prawomocnych decyzji.

Następnie w/w przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszej sesji.

Wójt Gminy Wojciech Poczynek poprosił o wprowadzenie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy.
Do zmian w porządku obrad sesji nie zgłoszono uwag.

Po wprowadzeniu wniosku Wójta Gminy porządek obrad sesji został przyjęty przez 11 radnych – jednogłośnie – następująco:
1. Przedstawienie porządku obrad sesji.
2. Wybór sekretarza obrad sesji.
3. Informacja radnych o działalności w Radzie Powiatu.
4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica w obrębie jednostki strukturalnej Barcinek.
5. Projekty uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica:
1) nieruchomość niezabudowana dz.nr 249/7 w Kromnowie – przetarg nieogran.
2) nieruchomość niezabudowana dz.nr 70/2 w Kromnowie – przetarg nieogran.
3) nieruchomość niezabudowana dz.nr 18/3 w Chromcu – przetarg nieogran.
4) nieruchomość niezabudowana dz.nr 316/5 w St.Kamien. – przetarg nieogran.
5) nieruchomość niezabudowana dz.nr 124/13 w Kopańcu – przetarg nieogran.
6) nieruchomość niezabudowana dz.nr 124/7 w Kopańcu – bezprzetargowo.
7) nieruchomość niezabudowana dz.nr 384/1 w Kopańcu – przetarg nieogran.
6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Kamienica.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy.
11. Zapytania i wnioski radnych – odpowiedzi.
12. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.
13. Podjęcie wniosków zwyczajnych i uchwał (protokół sekretarza obrad).
14. Zakończenie obrad sesji.


Ad.2

Na sekretarza obrad dzisiejszej sesji została wybrana przez radnych - jednogłośnie (11) radna Danuta Kwiatkowska , która wyraziła zgodę.

Ad.3

Odstąpiono od tego punktu radni Rady Powiatu nieobecni na sesji.

Ad.4

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica w obrębie jednostki strukturalnej Barcinek odczytał Jan Kuśnierewski. Natomiast wójt gminy Wojciech Poczynek udzielał dodatkowych wyjaśnień i zgłosił do uchwały autopoprawkę aby do proponowanej zmiany w § 1 dopisać działkę nr 96,8.
Opinia komisji rozwoju gospodarczego była pozytywna.
Po zapoznaniu się z projektem i jego przeanalizowaniu przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 9, przeciw - 0, od głosu wstrzymało się – 2 radnych.
Rada Gminy przystąpiła do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica w obrębie jednostki strukturalnej Barcinek dla terenów położonych na działkach: 18, 19, 96/8, 167/1, 166/3, 218/8, 218/9, 301/22, 306/28, 306/29, 306/45 - uchwała nr XXXVI/219/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 140, poz.2806 z dnia 2.08.2005 r.
Granicę obszaru objętego zmianą w miejscowym planie przedstawiają mapy w skali 1:5000 stanowiące załączniki graficzne: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.
Straciła moc uchwała nr XXXIX/253/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 5 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica w obrębie jednostki strukturalnej Barcinek.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica w obrębie jednostki strukturalnej Barcinek.
Uchwała w załączeniu.

Ad.5

W tym punkcie Jan Kuśnierewski odczytywał kolejno następujące projekty uchwał:
1) w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.
Po zapoznaniu się z powyższą uchwałą i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych – jednogłośnie.
Rada Gminy wyraziła zgodę na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Kromnowie, w granicach działki nr 249/7 o pow.1,2089 ha. Nieruchomość znajduje się za budynkiem Państwa Nowak. Do czasu sprzedaży działka zostanie oddana w dzierżawę na czas oznaczony.
Uchwała w załączeniu.
2) w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.
Po zapoznaniu się z powyższą uchwałą i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych – jednogłośnie.
Rada Gminy wyraziła zgodę na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Kromnowie, w granicach działki nr 70/2 o pow.400 m2.
Nieruchomość znajduje się za posesją nr 49. Z wnioskiem o nabycie wystąpiła Pani. B.Kędzior.
Uchwała w załączeniu.
3) w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.
Po zapoznaniu się z powyższą uchwałą i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych – jednogłośnie.
Wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Chromcu, w granicach działki nr 18/3 o pow.900 m2.
W/w działa znajduje się w pobliżu posesji nr 33. Z wnioskiem o nabycie wystąpiła Pani. B.Adamowicz.
Uchwała w załączeniu.
4)w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.
Po zapoznaniu się z powyższą uchwałą i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych – jednogłośnie.
Rada Gminy wyraziła zgodę na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Starej Kamienicy, w granicach działki nr 316/5 o pow.600 m2.
W/w działa położona jest k. p.Wielgosza. Z wnioskiem o nabycie wystąpiła Pani. C.Wielgosz.
Uchwała w załączeniu.
5)w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.
Po zapoznaniu się z powyższą uchwałą i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych – jednogłośnie.
Rada Gminy wyraziła zgodę na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Kopańcu, w granicach działki nr 124/13 o pow.1958 m2.
W/w działka znajduje się przed posesją nr 88.
Uchwała w załączeniu.
6) w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.
Po zapoznaniu się z powyższą uchwałą i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych – jednogłośnie.
Rada Gminy wyraziła zgodę na przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną w Kopańcu, w granicach działki nr 124/12 o pow. 247 m2 – do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 124/7.
W/w działka znajduje się koło budynku 88.
Uchwała w załączeniu.
7) w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.
Po zapoznaniu się z powyższą uchwałą i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych – jednogłośnie.
Wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Kopańcu, w granicach działki nr 384/1 o pow. 0,17 ha.
W/w nieruchomość znajduje się koło posesji nr 16. Z wnioskiem o sprzedaż wystąpiła p. M.Sułkowska.

Uchwała w załączeniu.

Komisja rozwoju gospodarczego do powyższych uchwał wydała pozytywne opinie.

Ad.6.

W tym punkcie obrad sesji wójt gminy przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kamienica.
Po zapoznaniu się z powyższą uchwałą i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 6 radnych, przeciw – 2, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
Rada Gminy uchwaliła „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kamienica”
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kamienica. W regulaminie zawarto m.inn.:
– Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
– Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymywania
– Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów użyteczności publicznej
– Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione.
– Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
– Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach gminy wyłączonych z produkcji rolniczej
Straciła moc Uchwała Nr XXXVIII/194/97 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 24 września 1997 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.
Uchwała w załączeniu. W załączeniu również Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze o pozytywnym zaopiniowaniu w/w Regulaminu.


( z sali obrad sesji wyszedł radny Jan Żukowski. Na sali pozostało 10 radnych.)

Ad.7

W tym punkcie wójt gminy Wojciech Poczynek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. wraz z autopoprawką. Autopoprawka w załączeniu.
Proponowane zmiany omówiła skarbnik gminy Dorota Łazarewicz.
Opinia komisji budżetowej była pozytywna.
Po przeanalizowaniu powyższych zmian przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 10 radnych – jednogłośnie.
Rada Gminy dokonała zmian do budżetu gminy na 2006 r. zgodnie z załączoną uchwałą.
Uzasadnienie do w/w uchwały w załączeniu.
Uchwała w załączeniu.
Ad.8

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła i omówiła wraz z autopoprawką wójta gminy skarbnik gminy Dorota Łazarewicz.
Opinia komisji budżetowej była pozytywna.
Po przeanalizowaniu powyższego projektu i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 radnych – jednogłośnie.

– Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja dróg gminnych” oraz zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ” Doświetlenie dróg gminnych”.
– Spłata kredytu będzie następować w okresie trzech lat tj. od 2007 roku do 2009 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
– Źródłem sfinansowania spłaty kredytu będą środki własne gminy.
– Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Uchwała w załączeniu.

Ad.9

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Stara Kamienica odczytała i wyjaśniła sekretarz gminy Zofia Świątek.
W/w odczytała również pismo Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0918-5/21/06 z dnia 20.06.2006 r. o nadawaniu urzędom gminy statutu zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Pismo w załączeniu.
Po przeanalizowaniu powyższego projektu i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 radnych – jednogłośnie.

Rada Gminy nadała statut Urzędowi Gminy Stara Kamienica.
– Urząd jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.
– Siedzibą Urzędu jest miejscowość Stara Kamienica.
– Urząd używa pieczęci nagłówkowej o treści:

„ URZĄD GMINY
58-512 Stara Kamienia 41
pow.jeleniogórski”
Przedmiotem działalności Urzędu jest zapewnienie pomocy Wójtowi Gminy Stara Kamienica w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy Stara Kamienica oraz zadań gminy określonych w przepisach prawa.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Wójta Gminy Stara Kamienica”.

Uchwała w załączeniu.

Ad.10

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy przedstawił i omówił wójt gminy Wojciech Poczynek.
Komisja Socjalno-Mieszkaniowa wydała pozytywną opinie do w/w projektu.
Po zapoznaniu się z powyższym projektem i nie wniesieniu uwag przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 10 radnych – jednogłośnie.
Rada Gminy uchwaliła w statucie Zakładu Obsługi Komunalnej Stara Kamienica nadanym uchwałą nr XL/234/02 z dnia 15 marca 2002 r. w § 5 ust. 1 po lit. l dodaje się literę ł w następującym brzmieniu „ł. świadczenie usług transportu drogowego, a w tym dowożenie i odwożenie dzieci szkolnych z terenu Gminy Stara Kamienica”.
Uchwała w załączeniu.Ad.11

Zapytania i wnioski zgłosili:
– radna Danuta Kwiatkowska – czy będzie do końca wakacji naprawiony przystanek PKS w Rybnicy.
– wójt gminy odpowiedział, że ten przystanek najprawdopodobniej będzie naprawiony do czasu rozpoczęcia szkoły.
– Radny Jan Kuśnierewski – zgłosił uwagę, że w Wojcieszycach nie ma obecnie autobusu.
– Wójt gminy – od 01.08.2006 r. gmina nie będzie płacić za transport komunikacyjny. Będzie obsługiwał tą linię nowy operator, tj. od Góry Strzeleckiej do Starej Kamienicy. MZK Jelenia Góra pozostawiło sobie 4 kursy. Będziemy starać się przedłużyć kurs autobusu do Nowej Kamienicy, Chromca i Kopańca.

Ad.12

Protokół z ostatniej sesji nr XLIX został przyjęty przez radnych jednogłośnie (10) bez uwag.

Ad.13

W tym punkcie sekretarz obrad radna Danuta Kwiatkowska odczytała protokół z podjętych wniosków i uchwał.
Podczas sesji Rada Gminy nie podjęła wniosków. Podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr L/317/06 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica w obrębie jednostki strukturalnej Barcinek.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 9, przeciw -0, od głosu wstrzymało się – 2 radnych.
2. Uchwała nr L /318/06 - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych – jednogłośnie.
3. Uchwała nr L /319/06 - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych – jednogłośnie.
4. Uchwała nr L /320/06 - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych – jednogłośnie.
5. Uchwała nr L /321/06 - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych – jednogłośnie.
6. Uchwała nr L /322/06 - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych – jednogłośnie.
7. Uchwała nr L /323/06 - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych – jednogłośnie.
8. Uchwała nr L /324/06 - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych – jednogłośnie.
9. Uchwała nr L / 325/06 – w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kamienica
Za przyjęciem uchwały głosowało – 6 radnych, przeciw – 2, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
10. Uchwała nr XLIX /326/06 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 radnych – jednogłośnie.
11. Uchwała nr L/327/06 – w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 radnych – jednogłośnie.
12. Uchwała nr L /328/06 – w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Stara Kamienica.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 radnych – jednogłośnie.
13. Uchwała nr L / 329/06 - w sprawie zmiany Statutu Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 10 radnych – jednogłośnie.

Odczytany protokół przez w/w został przyjęty jednogłośnie (10) przez radnych, bez uwag.
Protokół w załączeniu.

Ad. 14

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji przewodniczący Rady Gminy Jan Kuśnierewski zamknął L sesję Rady Gminy Stara Kamienica.
Obrady sesji toczyły się od godz. 16.00 do godz.18.00.
protokółowała:
Bożena Sawicka
podins.ds rady gminy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1441
12 marca 2008 23:05 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany