Protokoły z sesji Rady Gminy

Protokół nr XLVII/06


Protokół nr XLVII/06

z sesji Rady Gminy Stara Kamienica odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.


Lista radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kuśnierewski o godz. 16.00 otworzył XLVII sesję Rady Gminy Stara Kamienica i po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowaniu prawomocnych decyzji.

Następnie w/w przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszej sesji.
Przewodniczący poinformował, że Wójt Gminy Wojciech Poczynek poprosił o wprowadzenie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Do zmiany porządku nie zgłoszono uwag.

Po wprowadzeniu wniosku wójta gminy porządek obrad sesji został przyjęty przez 12 radnych – jednogłośnie, następująco:

1.Przyjęcie porządku obrad sesji.
2.Wybór sekretarza obrad sesji.
3.Informacja radnych o działalności w Radzie Powiatu.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
5.Opinie komisji o rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
6.Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdania i udzielenia absolutorium,
7.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2005 r.
8.Dyskusja nad rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu i zadań planowanych przez Wójta Gminy za 2005 r.
9.Odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
10.Głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy za 2005 r. - podjęcie uchwały.
11.Ocena działalności Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy za 2005 r.
12.Ocena działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Stara Kamienica.
13.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
14.Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15.Zapytania i wnioski radnych – odpowiedzi.
16.Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.
17.Podjęcie wniosków zwyczajnych i uchwał (protokół sekretarza obrad).
18.Zakończenie obrad sesji.

Ad.2

Na sekretarza obrad dzisiejszej sesji został wybrany przez radnych - jednogłośnie (12) radny Jan Żukowski, który wyraził zgodę.

Ad.3

Odstąpiono od tego punktu radni Rady Powiatu nieobecni na sesji.


Ad. 4 -10

Na wstępie omawianego punktu Wójt Gminy Stara Kamienica Wojciech Poczynek poinformował Radę, że w dniu 20 marca 2005 r. wydał zarządzenie nr 08/2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2005 r.
Powyższe sprawozdanie zostało przekazane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze oraz Radzie Gminy Stara Kamienica, w którym przedstawiono realizację dochodów i wydatków budżetu gminy.
Wójt Gminy poinformował, że wystąpiła niewielka nadwyżka budżetowa. Sprawozdanie jest obszerne, opisowe i prosi o pozytywne spojrzenie na sprawozdanie oraz udzielenie absolutorium za 2005 r.
Zarządzenie Wójta Gminy ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2005 rok w załączeniu.
Po zapoznaniu się z powyższym przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy składali swoje opinie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.
Piotr Bagrowski – komisja budżetowa
Błażej Moroz – komisja rozwoju gospodarczego
Danuta Kwiatkowska – komisja oświaty, kultury i zdrowia
Jan Żukowski– komisja socjalno-mieszkaniowa.
Komisje opowiedziały się za pozytywnym przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2005 r. W komisji socjalno-mieszkaniowej jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Opinie w załączeniu do protokółu.

W dalszej części obrad przewodniczący komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piotr Misakiewicz zapoznał zebranych z pozytywną opinią komisji z dnia 10.04.2006 r. do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.
Komisja przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Wojciecha Poczynka za 2005 r.
Powyższy wniosek w załączeniu do protokółu.

Pismem z dnia 10.04.2006 r. protokół oraz wniosek komisji Rewizyjnej został przesłany przez przewodniczącego Rady Gminy do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W dalszej części obrad sesji przewodniczący Rady Gminy Jan Kuśnierewski odczytał uchwałę nr I-95/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kamienica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za rok 2005 rok.
W/w uchwała RIO w załączeniu do protokółu.

Następnie odbyła się dyskusja nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy. W dyskusji udział wzięli:

radny Ignacy Krzyżak – z uchwały RIO wynika, że jesteśmy bardzo ostrożni do zaciągania pożyczek. Wynika, że możemy zaciągnąć większe pożyczki.
Radny Piotr Misakiewicz – bardzo dobrze, że stoimy tak nisko. Czeka nas wodociągowanie.
Skarbnik gminy Dorota Łazarewicz – na koniec roku 2006 zadłużenie będzie większe, tj. 35,92%. Dopuszczalna granica zadłużenia wynosi 60%.

Pozostali radni nie wnieśli uwag do otrzymanego wcześniej sprawozdania.

Po skończonej dyskusji przewodniczący Komisji Rewizyjnej P.Misakiewicz odczytał uchwałę nr I-118/2006 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii o wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Kamienicy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 r.

Powyższa uchwała w załączeniu do protokołu.

RIO wydało pozytywną opinię do wniosku komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 r.

Po zapoznaniu się z powyższymi opiniami i nie wniesieniu uwag Rada Gminy przyjęła pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2005 r. Obecnych na sali było 12 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych – jednogłośnie.
Sprawozdanie opisowe w załączeniu.

Wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad absolutorium dla Wójta Gminy.

Głosowanie odbyło się jawne.
Ustawowy skład Rady – 15 radnych.
Za podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stara Kamienica za 2005 r. głosowało 12 radnych – jednogłośnie.

Po przeprowadzonym głosowaniu uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Stara Kamienica odczytał przewodniczący Rady Gminy Jan Kuśnierewski.

Wójt Gminy podziękował za pozytywne przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium za 2005 r. Podziękował za współpracę z radnymi w szczególności komisji rozwoju gospodarczego i komisji budżetowej oraz pracownikom Urzędu Gminy. Powiedział, że cieszy się z pozytywnej opinii RIO oraz poprawy finansowej Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy. Praca byłą ciężka, ale jest i efekt tej pracy.

W załączeniu:

Uchwała nr XLVII /297/06 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stara Kamienica za 2005 r.

Ad.11

(Na salę obrad wszedł radny Zbigniew Lipiński. Aktualnie w sesji uczestniczyło 13 radnych.)
Wójt Gminy Wojciech Poczynek przedstawił informację nt. działalności Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy za 2005 r.
W/w poinformował, że sytuacja finansowa ZOK znacznie się poprawiła.
Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem finansowym RB-30, RB-Z o stanie zobowiązań, RB-N o stanie należności oraz sprawozdaniem opisowym z realizacji przychodów i wydatków Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy za 2005 r. stwierdza się, co następuje:
plan przychodów przyjęty na początek 2005 r. w kwocie 841.043 zł został zwiększony do kwoty 1.156.860 zł, czyli o 37% i zrealizowany w kwocie 1.155.844 zł, tj.99,9 % wykonania planu.
plan wydatków przyjęty na początek 2005 r. w kwocie 841.043 zł został zwiększony do kwoty 1.156.860 zł i zrealizowany w kwocie 1.038.394 zł, tj.89,7% wykonania planu,
stan funduszu obrotowego z kwoty „minus” 174.620 zł na początku roku zmniejszył się do kwoty”minus” 57.170 zł na koniec 2005 r.
stan zobowiązań ZOK z kwoty 247.578 zł za 2004 r. został zmniejszony do kwoty 151.053 zł.
stan należności wobec ZOK z kwoty 70.226 zł wzrósł do kwoty 88.628 zł.
Należy podjąć wszelkich starań aby stan funduszu obrotowego był dodatni, zmniejszyć stan należności poprzez działania egzekucyjne oraz spłacić wszystkie zobowiązania wymagalne, szczególnie wynagrodzenie wobec pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
Dyskusja:
radna Grażyna Maczek – zgłosiła potrzebę wycięcia wierzby koło szkoły w Barcinku. W/w zgłosiła również kierownikowi ZOK, że skarżyła się dyr.szkoły w Barcinku na pracę pracownika Z-du, tj. p.Tomka, który podczas rozmowy źle się odzywał. Pani dyr. Szkoły potrzebowała pomocy w celu usunięcia awarii zapchanej studzienki.
Wójt gminy poinformował, że problemy tej studzienki należą do Powiatu. Niemniej jednak jutro będą podjęte starania aby wyjaśnić tą sprawę.
Kierownik ZOK Piotr Leszczyński poprosił o poinformowanie na piśmie w sprawie złego zachowania pracownika Zakładu.
Radny Ignacy Krzyżak zwrócił uwagę, że jego zdaniem zbyt duże jest zatrudnienie pracowników umysłowych do pracowników fizycznych w ZOK oraz ich wynagrodzenie.
Kier.ZOK P.Leszczyński – wynagrodzenie tych pracowników jest dodatkowo wynagradzane poprzez dodatkowe umowy np.o dzieło, umowy-zlecenia, według ich umiejętności.
Po przeanalizowaniu powyższej sprawy nie wniesiono więcej uwag.

Ad.12
( Salę obrad opuściła radna Grażyna Maczek. Pozostało na sali 12 radnych.)
Informacje nt. działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Stara Kamienica przedstawił Wójt Gminy Wojciech Poczynek.
Ww powiedział m.in., że w 2005 r. zmieniła się forma finansowania poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki w trakcie roku dokonywały czynności rejestrowych i zakładały odrębne rachunki bankowe aby usamodzielnić się pod względem finansowym.
Po otrzymaniu dokumentacji z jednostkami zostały podpisane umowy i była przekazywana dotacja z budżetu gminy na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP.
Dotacje otrzymały następujące jednostki OSP: Stara Kamienica, Chromice, Kopaniec, Kromnów, Rybnica, Barcinek.
OSP Wojcieszyce i Mała Kamienica były finansowane poprzez Zarząd Gminny OSP.
Jednostki OSP otrzymały dotacje na kwotę ogółem 28.807 zł przy planowanej kwocie 32.600 zł. Różnica w kwocie 3.793 zł weszła w nadwyżkę budżetową i została wykorzystana na zakup węży strażackich w 2006 r.
Wszystkie jednostki OSP, z którymi były podpisane umowy rozliczyły się z otrzymanych dotacji.
Dodatkowo Wójt Gminy poinformował, że aktualnie jest prowadzona inwestycja remizy OSP w Kromnowie.
Odbył się próbny alarm działalności ochotników OSP. Wyszedł pozytywnie.
radny Zbigniew Lipiński poparł pozytywnie pracę ochotników OSP.
radny Piotr Bagrowski powiedział, że jest podejrzenie o defraudację paliwa. Kontrola wyjazdów samochodów OSP powinna być zwiększona. Udział ochotników w akcji również powinien być kontrolowany. Nie powinni brać udziału po spożyciu alkoholu. Jednostka OSP z Barcinka źle pracuje. Może ochotników tych , którzy się sprawdzają wcielić w inną większa jednostkę.
Następnie Stanisław Wojno prezes Zarządu Gminnego OSP złożył informacje o działalności jednostek OSP na terenie gminy Stara Kamienica.
W/w powiedział m.in., że w niektórych jednostkach działalność OSP jest prowadzona pozytywnie. Strażak będzie dobrze pracował, gdy będzie przeszkolony.
radny Z.Lipiński powiedział, że są jednak jednostki, które psują dobre imię pozostałym jednostkom. Pod koniec maja br. Komisja rewizyjna Rady Gminy dokona podsumowania pracy OSP na terenie gminy.
Zofia Świątek sekretarz gminy poinformowała, że Powiatowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze organizuje szkolenia dla strażaków. Szkolenie kończy się egzaminem. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się wielu spraw. Do dnia 8 maja br prosi się o zgłaszanie osób do szkolenia.
Radny Ignacy Krzyżak – strażacy są zaangażowani w swoją pracę, ratują nasze mienie. Trzeba im podziękować. Są tylko ochotnikami. Narażają swoje życie.
Po przeanalizowaniu powyższej sprawy nie wniesiono więcej uwag.

Ad.13

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. przedstawiła i omówiła skarbnik gminy Dorota Łazarewicz.
Opinia komisji budżetowej była pozytywna..
Po zapoznaniu się z w/w projektem i wyjaśnieniu proponowanych zmian przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych – jednogłośnie.

Uzasadnienie do uchwały:
1.Zwiększono plan dochodów budżetu gminy z tytułu:
- korekty planu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę: 60 zł.
2.Zmniejszono plan wydatków z tytułu:
- odstąpienia zadania inwestycyjnego”Budowa wiaty dla ZOK” w kwocie 20.000 zł.
- odstąpienia od zadania remont ogrodzenia cmentarza w Starej Kamienicy w kwocie 10.000 zł.
3.Zwiększono plan wydatków z tytułu:
- rozliczenia utrzymania zimowego dróg gminy Stara Kamienica w akcji zima 2005/2006 w kwocie 50.000 zł.
- zakup węży strażackich dla jednostek OSP Gminy Stara Kamienica w kwocie 3.550 zł
- zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne”Budowa Remizy OSP w Kromnowie” w kwocie 1500 zł.
Niedobór budżetowy w kwocie 24.990 zł zostanie pokryty ze środków finansowych z lat ubiegłych.
Rada Gminy dokonała zmian do budżetu gminy na 2006 r. zgodnie z załączoną uchwałą.

Ad.14

Informację o pracy Wójta Gminy Stara Kamienica w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Wojciech Poczynek.
W/w udzielił dodatkowych wyjaśnień do powyższej informacji.
Informacja o pracy Wójta Gminy w załączeniu.

Ad.15

Zapytania i wnioski.
radny Piotr Bagrowski – w Barcinku jeździ wiele osób motorami, bardzo szybko. Są to uczestnicy, którzy rozwijają sport ”Enduro”. Stwarzają zagrożenie na drogach, niszczą lasy. W/w poprosił wójta o porozmawianie z tymi osobami, aby nie stwarzali zagrożenia. Skontaktować się z klubem w Siedlęcinie.

(salę obrad opuścił radny Sławomir Turek. Pozostało 11 radnych).
Sekretarz gminy Zofia Świątek – poprosiła radnych aby z rezerwy budżetowej przeznaczyć dofinansowanie na remont ogrodzenia cmentarza w Starej Kamienicy, które wymaga pilnej naprawy.
Następnie radny Błażej Moroz zgłosił następujące wnioski:
!. ”Przeznaczyć po 200 zł z rezerwy budżetowej jako nagrody z okazji dnia strażaka dla OSP Stara Kamienica, Chromiec, Wojcieszyce, Kromnów i Rybnica”.
2.„Zobowiązać Wójta Gminy do zajęcia ostatecznego stanowiska, co do rozwiązania problemu remizy dla OSP Stara Kamienica.”
W/w wnioski zostały przyjęte przez 11 radnych – jednogłośnie.W załączeniu.

Ad.16

Protokół z ostatniej sesji nr XLVI został przyjęty przez radnych bez uwag.

Ad. 17

W tym punkcie sekretarz obrad radny Jan Żukowski odczytał protokół z podjętych wniosków i uchwał.

Podczas sesji Rada Gminy podjęła wnioski jak w załączonym protokóle oraz następujące uchwały:

1.Uchwała nr XLVII /297/06 – w sprawie absolutorium dla wójta gminy Stara Kamienica
Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych – jednogłośnie.
2.Uchwała nr XLVII /298/06 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Za przyjęciem uchwały głosowało -12 radnych – jednogłośnie.

Odczytany protokół przez w/w został przyjęty jednogłośnie(11) przez radnych, bez uwag.
Protokół w załączeniu.

Ad.18

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji przewodniczący Rady Gminy Jan Kuśnierewski zamknął XLVII sesję Rady Gminy Stara Kamienica.

Obrady sesji toczyły się od godz. 16.00 do godz.18.55.
Przewodniczący Rady Gminy
(-)Jan Kuśnierewski
protokółowała:
(-)Bożena Sawicka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1687
12 marca 2008 23:05 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany