Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Uchwały Rady Gminy 2006-2010 zobacz archiwum »

uchwała nr LIX/360/10 - w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Stara Kamienica.

Uchwała nr LIX / 360 /10               

Rada Gminy Stara Kamienica

z dnia 10 listopada 2010 roku

 

w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Stara Kamienica.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XI/70/07 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Stara Kamienica ze zmianą Nr XIV/81/07 z dnia 14 września 2007 r., Nr XLIV /252/09 z dnia 30 listopada 2009 r.,         Nr XLV /258/09 z dnia 15 grudnia 2009 r., Nr Uchwała nr LV/335/10 z dnia 29.07.2010 r. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:” Uchwala się aktualizację wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Stara Kamienica na lata 2010-2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Starej Kamienicy.

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 07:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 966
24 listopada 2010 07:41 Bożena Sawicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl