Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Uchwały Rady Gminy 2006-2010 zobacz archiwum »

uchwała nr LIX / 359/10 z dnia 10.11.2010 r. - w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2010.

Uchwała nr LIX/359/2010

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2010.

 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Zmniejsza się plan  dochodów budżetowych o kwotę                  11.847.510,00 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi                                                             16.452.348,13 zł

         § 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę                    11.847.510,00 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały  

Plan wydatków po zmianach wynosi                                                              21.849.775,13 zł

§ 3. 1.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej Szkoły Podstawowej w Barcinku II i III etap”

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.775.329 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec”

3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.000 zł na zadanie pn. „ Budowa Remizy OSP w Kromnowie”

4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.850 zł na zadanie pn. „ Rozbudowa budynku dydaktycznego Gimnazjum w Starej Kamienicy”

5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.000 zł na zadanie pn. „ Doświetlenie dróg gminnych”

6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 640 zł na zadanie pn.”Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Kamienicy z częścią garażową na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej”

7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł na zadanie pn. „ Remont i modernizacja wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach”

8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 666 470 zł na zadanie pn. „ Tworzenie sieci obiektów infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w tym wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kopańcu oraz placów zabaw dla dzieci Kopańcu, Kromnowie, Chromcu, Barcinku Rybnicy i Wojcieszycach”

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi                                        7.555.598,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały                                    

            § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 5  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 07:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 781
24 listopada 2010 07:40 Bożena Sawicka - Dodanie załącznika [359zal3wydmajatkowe_2010.pdf] do dokumentu.
24 listopada 2010 07:39 Bożena Sawicka - Dodanie załącznika [359zal2.pdf] do dokumentu.
24 listopada 2010 07:38 Bożena Sawicka - Dodanie załącznika [359zal1_dochody.pdf] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl